This page contains a Flash digital edition of a book.
BINNENVAART IN DE LIFT


Vanaf eind jaren ’90 maakt de binnenvaart in België een ster-ke groei mee als gevolg van de liberalisering van de markt en de promotie van transport over water. Ook speelt het na-tionale kademurenprogram- ma en de uitbreiding van de be-dieningsuren van de sluizen mee. Door de groei van de bin-nenvaart werden ook enkele belangrijke sluizen- projecten uitgeschreven. In 2007 verbetert de haven van Gent haar be-reikbaarheid door de bouw van een tweede sluis in Evergem, het wordt de grootste binnenvaartsluis van België. Deze sluis vormt een belangrijk onderdeel van de Seine-Scheldeverbin-ding. Jan De Nul Group, verantwoordelijk voor de uitvoering van de kademuren en de sluis, levert de sluis in 2009 op.


België is een belangrijke schakel in het binnenvaartverkeer tussen Frankrijk en het noorden. Dat zien we in enkele be-langrijke sluizen- projecten in Vlaanderen en Wallonië. In 2011 start de groep met de bouw van de sluis van Ivoz-Ramet, na-bij Luik.. Deze sluis is een be- langrijk knooppunt op de Maas tussen Frankrijk en Nederland. Een ander sluizenproject voor de ontsluiting van Franse binnenwateren naar het noorden is de sluis van Harelbeke, nabij Kortrijk. Jan De Nul Group kreeg dit contract toegewezen in 2013. Deze sluis maakt deel uit van het grotere Seine Nord project, bedoeld om de havens van Rijsel en Parijs in directe verbinding te stellen met de ha-vens van Gent en Ant- werpen. De sluis in Ivoz-Ramet zal begin 2016 en de sluis in Harelbeke in 2017 worden opengesteld.


INTERNATIONAAL EN NATIONAAL PROJECT GAAN HAND IN HAND


Vandaag voert Jan De Nul Group gelijktijdig twee grote slui-zenpro- jecten uit. In Panama bouwt de groep als deel van het GUPC (Gruppo Unidos por el Canal ) consortium sinds 2009 mee aan het derde slui- zencomplex in het kanaal, wat de bouw van maar liefst 6 sluizen van het type van de Berend-rechtsluis inhoudt. In België, in de haven van Antwerpen, legt Jan De Nul Group momenteel de laatste loodjes aan de Deur-ganckdoksluis, de grootste ter wereld .


Per sluizencomplex in het Panamakanaal, een sluis aan de At-lan- tische Oceaan en een ander aan de Stille Oceaan, worden er 3 opeenvolgende sluizen met waterreservoirs gebouwd. Het sys- teem van deze waterreservoirs moet ervoor zorgen dat het zoe- te water van het kanaal en het Gatúnmeer niet naar zee stroomt. Het contract voor de bouw van de Deurganckdoksluis in de haven van Antwerpen werd in 2011 toegekend aan een con-sortium met Jan De Nul Group. De Deurganckdoksluis ver-bindt de Schelde met de dokken van de Waaslandhaven op linkeroever.


Beide sluizenprojecten lopen gelijktijdig waarbij de kennis en ervaring. in beide projecten worden uitgewisseld. De commu-nicatielijnen zijn kort. Dat is de ook de kracht van Jan De Nul Group. Beide projecten zijn zonder meer een mooi staaltje van Belgische expertise.


IN-HOUSE EXPERTISE


OPENINGSBAGGEREN TOEGANGSKANAAL SLUIZENCOMPLEX PACIFIC SIDE, PANAMA


Door te investeren in de eigen opleidingen (?) heeft Jan De Nul Group de afgelopen jaren maximaal kunnen inzetten op sluizenbouwcontrac- ten. Sterker nog: dankzij de combina-tie van interne opleidingen, de maritieme werken, de civiele bouwkunde én de expertise op het vlak van scheepsbouw en elektromechanica is de groep uitgegroeid tot een marktleider in sluizenbouw. De verschillende divisies en activiteiten bin-nen de groep verrijken elkaar dagelijks. Kennis wordt uitge-wis- seld, expertise wordt intern verder uitgebouwd. Met deze aanpak kan Jan De Nul Group flexibel inspelen op de behoef-te van de markt en complexe waterbouwprojecten van a tot z realiseren.


OVER JAN DE NUL GROUP


Jan De Nul Group is meer dan alleen een sluizenbouwer. Men-sen en kennis van zaken. Dat is de kracht achter het succes van Jan De Nul Group. Dankzij de gedrevenheid en betrok-kenheid van zijn werkne- mers en de hypermoderne vloot is de groep marktleider in bagger- en maritieme werken, alsook in gespecialiseerde diensten voor de offshore markt van olie, gas en hernieuwbare energie. De groep is ook een toonaan-gevende onderneming in de civiele bouwsector en mili- eusec-tor.


Binnen de Civiele Divisie mikt Jan De Nul Group op complexe projec- ten. De groep zet daarvoor een structuur op die klanten een totaalpak- ket op maat aanbiedt. Van ontwerp tot uitvoe-ring worden alle sleute- lactiviteiten door ingenieurs en mate-rieel van de groep uitgevoerd, of het nu gaat om gebouwen, waterzuiveringsinstallaties, rioleringen en leidingen, kaaimu-ren, tunnels, bruggen, wegen of sluizen. Bovendien is de firma een belangrijke speler op de markt van grote PPS-pro- jecten. Deze aanpak, gecombineerd met de technische expertise en jarenlange ervaring, maken dat Jan De Nul Group voor civiele werken tot de absolute top in België behoort.


www.jandenul.com


volg ons op


Nr.8 - 2015 OTAR OTAR


Nr.8 - 2015 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70