This page contains a Flash digital edition of a book.
GRIP Road Inspection GRIP op alle wegen!


GRIP Road Inspection is een onafhankelijk meetbureau en meet stroefheid volgens de nieuwe norm met het Side-Way Force principe (Engelse SCRIM of Duitse SKM) waarmee nauwkeuriger gemeten wordt dan de huidige methode. De metingen wor- den uitgevoerd op zowel nieuwe als bestaande wegen en kunnen in het verkeer gemeten worden met 30, 40, 60 en 80 km/u.


Veiligheid en methodiek: De veiligheid op wegen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate van wrijving (grip) tussen de banden van een voertuig en het wegdek. Dat geldt vooral bij natte weers- omstandigheden. De SKM-methode (ook wel SCRIM of SWF-methode genoemd) werkt met een ‘vijfde wiel’ dat onder een hoek van 20˚ in de rijrichting geplaatst is.


Voor dit wiel wordt tijdens de meting een wa- terfi lm gespoten. Diverse camera’s, senso- ren, GPS en andere meetapparatuur verza- melen data die op een computer in de cabine opgeslagen wordt. Deze data wordt later verwerkt in een rap- port met onder andere wrijvingscoëffi ciënten, grafi eken, locaties en beelden van de weg. Door onze uitgebreide ervaring in meten op deze wijze van zowel autosnelwegen, pro- vinciale -en gemeentelijke wegen, fi etspa- den als een racecircuit kunnen wij u duidelijk rapporteren en ervoor zorgen dat wegbe- heerders meer ‘grip’ op hun wegen krijgen.


GRIP Road Inspection Postbus 29 5570 AA BERGEIJK T 0497-726806 www.griproadinspection.nl


Rijkswaterstaat: Rijkswaterstaat gaat per 2016 de stroef- heidsmeting van wegen laten uitvoeren con- form het Side-Way Force principe. Dit omdat bewezen is dat de methode veel nauwkeuri- ger is en daardoor voor het kwalitatief meten van stroefheid het beste blijkt. De methodiek wordt inmiddels in 9 Europese landen toe- gepast. De stroefheidsmetingen gerelateerd aan de Eisen van Rijkswaterstaat worden uit-


gevoerd met een speciaal daarvoor in Duits- land ontwikkelde SKM-vrachtwagen; een doorontwikkelde SCRIM (Sideway-force Co- effi ciënt Routine Investigation Machine) met SWF (Side Way Force)-methodiek.


GRIP gaat verder


Bij GRIP kunt u tevens terecht voor SRT (Skid Resistance Tester)- metingen, textuurmetin- gen en visuele inspectie. Desgewenst zorgen wij ook voor de bijbehorende verkeersmaat- regelen.


OTAR MarktWijzer 2016


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70