This page contains a Flash digital edition of a book.
T


echnologie gaat ons de komen- de jaren totaal beheersen, zegt trendwatcher Rob Creemers.


“We onderschatten het verpletteren- de effect van de snelle ontwikkelingen in de ICT-wereld. Er is sprake van een exponentiële groei. Het gaat steeds om een verdubbeling van de verdubbe- ling.” Creemers somt enkele voorbeel- den op die illustreren hoe hard het is gegaan, en gaat. “Twintig jaar geleden bestond Google nog niet, je kon geen vragen stellen via internet. Nu kun je via internet antwoord krijgen op alle denk- bare vragen. Tien jaar geleden had nie- mand een smartphone, nu bijna ieder- een. Straks is de smartphone ook onze persoonlijke medische assistent, die le- vensfuncties in de gaten houdt via on- derhuids geplaatste chips.”


Op afstand De infrawereld zal ook op zijn kop wor- den gezet door de voortrazende techno- logische ontwikkelingen, stelt Creemers. “We zijn nu zover met de ontwikkeling van soft- en hardware, dat we slimme machines op afstand opdrachten kun- nen geven en uitlezen. Vanuit een kan- toor in Nederland kun je zien dat een graafmachine in Jakarta een lekke band heeft. Door dit Internet of Things ont- staat volledige transparantie. Alle denk- bare objecten kunnen we zelf laten rap- porteren. Denk aan sensoren in een brug, die doorgeven dat er een pro- bleem is met een pijler. We kunnen dan in actie komen op basis van berichten, in plaats van dat we er zelf steeds heen moeten om te controleren en inspec- teren. Infrastructuur gaat dan ook niet meer eerst kapot, waardoor forse scha- de kan ontstaan. Zo kun je effi ciënter en goedkoper infrastructuur beheren.”


In de bouwwereld wordt al steeds meer digitaal gewerkt, aldus Creemers. “Door het Bouwwerk Informatie Model (BIM) kunnen alle betrokken partijen met de- zelfde actuele gegevens aan hetzelfde plan werken. Een tijd geleden leek dat nog een science fi ction-achtige ontwik- keling, nu is dit realiteit. Dat levert voor- delen en besparingen op in de plan- ningfase, bij de bouw en het beheer en onderhoud. Bedrijven in de branche zullen daarin wel mee moeten gaan. Je kunt misschien vinden dat het allemaal


ZO KUN JE EFFICIËNTER EN GOEDKOPER INFRASTRUCTUUR BEHEREN


te snel gaat, maar niet meedoen is geen optie. De concurrent omarmt de nieuw- ste technologie wel, en voordat je het weet ben je weg.”


Robots Naast BIM en het Internet of Things is er volgens de trendwatcher een andere grote ontwikkeling gaande: robotisering. “Een robot kun je prima inzetten om een grote serie metselwerk te doen, die legt de steentjes precies volgens de teke- ning. Dat is nog maar het prille begin. Over tien jaar staan een heleboel robots allerlei routinewerk te doen, ook in de infrawereld. Er zullen netwerken worden gemaakt, waarbij robots met andere ro- bots gaan communiceren. Ook komen er universele machines, die geprogram- meerd worden voor bepaalde werk- zaamheden. Met een nieuw program- ma dat via het net wordt ingeladen, kan zo’n robot iets nieuws doen. En dat kan je straks allemaal koppelen aan BIM.”


“Het gaat heel hard, honderden bedrij- ven zijn op dit moment bezig met het verbeteren van robots. De infrawereld moet dit soort dingen snappen, en er- mee aan de slag. Maar vooral kleinere ondernemingen zijn doodsbang voor dit soort ontwikkelingen. Ze hoeven ook niet alles zelf te kunnen. Ze kunnen ook een partner zoeken die een onderdeel van een traject kan doen. Denk aan het inhuren van een metselrobot, zoals boe- ren nu oogstmachines inhuren.”


Banenravage Creemers voorspelt een ’banenrava- ge’ door al deze ontwikkelingen. Vooral veel gewone, gemiddelde banen zullen verdwijnen. “Dat zie je nu al gebeuren. In Delft maakt een bedrijf robothanden, die heel voorzichtig fruit kunnen pak- ken en in een verpakking stoppen. Dat is goedkoper en sneller dan met men- senhanden, ook kun je 24 uur per dag doorgaan. Philips had vroeger in Drach- ten honderden mensen aan het werk om de Philishave te maken. De produc- tie is verplaatst naar China, maar inmid- dels worden ze met robots gemaakt in Drachten. Er komen helemaal geen


mensen meer aan te pas. De Rabobank ontslaat duizenden mensen omdat hun werk kan worden gedaan met software- robots. In de infrawereld gaat dit ook ge- beuren, maar het zal langer gaan duren.” Kunstmatige intelligentie is een ande- re grote ontwikkeling, aldus Creemers. “Mede dankzij big data en deep learning zijn we in staat robots een vorm van in- telligentie te geven, waardoor die breder en slimmer kunnen worden ingezet. Een robot is geen domme machine meer, maar kan waarnemen en concluderen dat er iets anders moet gebeuren. Dat wil niet zeggen dat een robot kan den- ken; het gaat hier niet om menselijke in- telligentie. Het is een andere vorm van intelligentie.’’


Zelfrijdende auto’s


Op het gebied van mobiliteit vinden ook grote veranderingen plaats. “We zien snelle ontwikkelingen rond zelfsturen- de auto’s. In Den Haag is gelukkig goed doorgedrongen dat er enorme verande- ringen op komst zijn. Het ministerie wil dat we, als het gaat om zelfrijdende au- to’s, een testland zijn. Maar er zijn ook nog veel problemen.”


VolkerRail ontwikkelde een las- /snijrobot (OTAR 6-2015) Bekijk het artikel in OTAR Digitaal.


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70