This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouwens: “Dat resulteert erin dat de markt niet zonder meer de gelegenheid krijgt om te innoveren. Het unieke van inno- vatie is natuurlijk dat je van te voren nooit precies weet hoe het gaat lopen. Dus het inplannen ervan kan een uitdaging zijn. Maar het komt niet vanzelf. Als opdrachtnemer heb je voldoende ruimte nodig van de opdrachtgever en de juiste condities om te kunnen innoveren. Je hebt daarvoor een ge- schikte uitvraag nodig. Vaak lukt het nog niet om de factoren voor innovatie in te bedden in een opdracht. Alles is technisch zo strak ingepland dat er geen ruimte is voor innovatie. Dan houdt het snel op en mis je als land kansen.”


Er zijn een aantal kritische factoren die meespelen. Als die ge- borgd zijn in de uitvraag, dan is er ruimte voor innovatie: 1. Bestuurlijke wil en draagvlak (waterschappen dienen er voor open te staan)


2. Passend innovatief contract (contract dient ruimte te bie- den aan innovaties)


3. Perfecte samenwerking tussen opdrachtgever en opdracht- nemer (vertrouwen over en weer is cruciaal)


4. Bewezen techniek (achteraf aangetoonde betrouwbaarheid door middel van monitoring en observational method)


Lef is nodig Naast kritische factoren heb je, om te innoveren, ook moed nodig. Om anders te kijken, om buiten de gebaande paden te durven gaan. Bouwens: ‘De antwoorden van gisteren voldoen niet voor morgen. We willen de waterschappen daarom ook uitdagen. Bij de ontwikkeling van de techniek die we nu Wa- terontspanner noemen, hebben we destijds bewust voorge- steld een dijk als het ware lek te prikken om hem daarmee uit- eindelijk te versterken. Dat was aanvankelijk ‘not-done’. Het Waterschap Rivierenland is over zijn schaduw heen gespron- gen en heeft het lef gehad om de innovatie aan te gaan.”


De transitie die daarmee ontstaat gaat van grofstoffelijk naar kosteneffectief werken met oog voor natuur en cultuurhistorie. Langhorst: ‘De markt moet daarin juist samenwerken. Zo kom je tot oplossingen waar je van te voren niet aan hebt gedacht. Die synergie kan een enorme meerwaarde zijn.’


Sluis Empel Tegenwoordig zijn er steeds meer nieuwbouw of renovatieprojecten die een innovatieve contractvorm ken- nen. Maar hoe schrijf je als overheid een vergunning uit voor een project in of rond de waterkering die een E&C, D&C of DBFMO contract kennen? Het Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de Maasdijk. De Wil- lemsunie moet voor het realiseren van de schutsluis een vergunning aanvragen. Concreet betekent dit voor het Waterschap Aa en Maas dat ze moeten nagaan of de vei- ligheid van de Maasdijk gegarandeerd blijft tijdens zowel de bouw als bij het gebruik van de schutsluis. Echter, een belangrijk kenmerk van het D&C contract is dat bij aan- vang van het project nog niet exact bekend is hoe de sluis er in detail uit zal gaan zien. Hoe kun je dan toch een vergunning afgeven? Movares heeft hiervoor samen met het waterschap Aa en Maas een nieuwe methode ontwikkeld op basis van meerdere risico-inventarisaties.


Slim toetsen Movares heeft samen met Waternet een slim toetsings- systeem ontwikkeld om afgekeurde dijken opnieuw te toetsen. De methode focust op de echte zwakke plekken en identificeert wel alle potentiële zwakke plekken maar slaat zo weinig mogelijk vals alarm. Daarom hoeven er geen onnodige kosten te worden gemaakt en wordt voor- komen dat veiligheid op veiligheid plaatsvindt. De me- thode is al toegepast op de Vechtdijken in de provincie Utrecht en spoordijken in Noord-Holland. Zo’n 60 procent van de afgekeurde dijken is weer goedgekeurd dankzij het slim toetsen. Dat is een enorme kostenbesparing voor de betrokken waterschappen.


Infrarood lekdetectie van bouwputten Lekkages in bouwkuipwanden zijn vaak lastig vast te stellen. De eerste aanwijzing wordt meestal gegeven door het grondwatermonitoring systeem die, zoals ge- bruikelijk, achter de wand buiten de bouwkuip is geïn- stalleerd. Plotselinge verlaging van de grondwaterstand betekent dat een mogelijke lekkage aanwezig is. Meestal doen duikers dan een inspectie. Ze kampen echter met zeer beperkt zicht. In de praktijk is het dan ook erg las- tig om een lekkage te vinden. Dit ondervonden de bou- wers op het project Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Op de Vijzelgracht werd een lekkage aangetroffen in een bouw- put. Voor dit probleem heeft Movares in samenwerking met Horus Surround Vision een innovatieve oplossing be- dacht. Het betreft het meten van lekkages onder water door middel van infra rood (IR). Onder water is deze tech- niek nog niet eerder toegepast. Deze is voor de bouw- kuip van Amsterdam CS verder ontwikkeld en succesvol toegepast. Movares ziet voor deze techniek nog vele an- dere mogelijkheden in de Waterbouw.


44 Nr.8 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70