This page contains a Flash digital edition of a book.
Werken aan een houdbaar laagland:


‘Innovaties zijn noodzakelijk’


Bescherming tegen hoogwater is cruciaal voor ons land. Het staat dan ook hoog op de po- litieke agenda. Movares is als advies- en ingenieursbureau actief betrokken bij veel maat- schappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere waterkeringen en geotechniek en onderscheidt zich door haar innovatieve oplossingen. Vaak is daarvoor durf nodig. Er is namelijk niet altijd ruimte om buiten de gebaande paden te treden.


H


oogwaterbescherming speelt al eeuwenlang een rol in ons laaggelegen deltalandje. Met de stijging van de zeespiegel en de te verwachten pieken in de wa-


terafvoer via de rivieren als gevolg van de klimaatverandering wordt het ook steeds belangrijker. De Delta-commissaris heeft aangegeven dat de komende decennia ‘hoogwaterbescher- ming’ hoog op de politieke agenda moet staan. Nu al gaat een groot deel van het Deltaprogramma naar het Hoogwa- terbeschermingsprogramma (HWBP), in totaal 4 miljard. Tot 2025 is er 825 miljoen euro gereserveerd voor hoogwatervei- ligheid.


Innovaties


Gigantische bedragen dus. Toch zijn de opgaven, zoals de versterking en verhoging van bestaande dijken die risico lo- pen, zo groot dat je je zelfs kunt afvragen of deze bedragen wel voldoende zijn. “We moeten daarom constant alert zijn hoe we ermee omgaan”, vertelt Bart Bouwens, expert water- bouw bij Movares. “Niet alleen hebben we het over giganti- sche opgaven, de overheid beperkt steeds meer de finan- cieel-economische middelen en de omgeving wordt steeds mondiger. Mensen zijn zich steeds meer bewust van alle in-


42 Nr.8 - 2015 OTAR


grepen en consequenties die dijkversterkingen met zich mee- brengen en accepteren voorgestelde maatregelen niet zonder meer als voorheen. Innoveren is het antwoord op een com- plex aan vragen. Er zijn beperkte fondsen en als samenle- ving wil je niet geconfronteerd worden met ingrijpende dijk- verzwaringen als er ook goede alternatieven zijn. Ook bestaat de tendens bij de waterschappen dat alles beter, sneller en goedkoper moet. Ze zitten op het snijvlak van enorme verant- woordelijkheid en beperkte fi nanciële middelen te midden van een zeer mondige samenleving. Innoveren is een noodzaak, we kunnen niet meer zonder.”


Innovatieve projecten Movares heeft van oudsher een innovatief karakter. “Dat zie je terug in allerlei projecten en ontwerpen die we hebben ont- wikkeld, zoals het slim toetsen van dijken, het infrarood op- sporen van lekkages in bouwputten, het risicogestuurd ver- gunning verlenen voor sluis Empel en de Waterontspanner®


”,


legt Onno Langhorst, senior adviseur Geotechniek, uit. “Be- langrijk is dat je kennis hebt van wat er speelt. We reageren niet alleen op een aanbieding voor een opdracht. Nee, we wil- len weten wat er exact speelt bij de opdrachtgever en in de


Foto’s: Ton Borsboom


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70