This page contains a Flash digital edition of a book.
B


ig data kunnen zeer nuttig zijn bij de verbetering van bestaan- de infrastructuur en het ontwerp


van nieuwe infrastructuur. Het gebruik van al die gegevens kan verder leiden tot enorme kostenbesparingen bij on- derhoud. Dat zegt prof.dr.ir. Hans van Lint, hoogleraar verkeerssimulatie en dataverwerking aan de TU Delft. “Big data vertellen iets over collectief ver- keersgedrag. De capaciteit van de weg is namelijk het resultaat van wat u en ik daar doen. Waarom rijden automobi- listen met een bepaalde snelheid? Big data geven een gigantische hoeveel- heid extra mogelijkheden om in kaart te brengen waarom mensen rijden hoe ze rijden. Dat kan heel nuttig zijn, bijvoor- beeld om te begrijpen hoe fi les ontstaan en weer oplossen.”


Nuttige info uit CAN-bus Het gebruik van data uit de CAN-bus van auto’s - het kastje aan boord waar- mee allerlei gegevens worden verza- meld - kan volgens Van Lint een enorme hoeveelheid nuttige informatie ople- veren. “Dan zouden we veel beter be- grijpen hoe rijgedrag in elkaar zit. En dan kunnen we betere infrastructuur gaan ontwerpen, bijvoorbeeld veilige- re op- en afritten.” Een andere belang- rijke toepassing is de planning voor de lange termijn, aldus Van Lint. “Hoe ont- wikkelt de mobiliteit zich, welke keuzes maken mensen? Infrastructuur ontwerp je om mensen van A naar B te krijgen. Dat gebeurt op basis van heel veel aan- names. Het gaat om data van het CBS en modelstudies, maar ook om - laat ik het maar noemen - een hele dikke duim. Want er zijn veel onzekerheidsmarges, terwijl het gaat om beslissingen voor vijftig jaar. Met big data kun je sociale componenten in kaart brengen: hoe rei- zen we nu werkelijk? Wat zijn de acti- viteitenkeuzes die mensen gemiddeld maken? Misschien is het dan helemaal niet nodig om zes rijstroken aan te leg- gen, en zijn er zinvollere alternatieven zoals beprijzen of belonen. De belofte van big data is dat ze al die aannames bij beslissingen harder maken, beter en fl exibeler.”


Slimme datacombinaties Rijkswaterstaat is inmiddels volop bezig


met big data. “Door actief de samen- werking te zoeken en na te denken over mogelijke nieuwe slimme combinaties van data, creëren we kansen voor Rijks- waterstaat én de samenleving”, zegt Eric van der Ster, coördinerend/specia- listisch adviseur Strategie en Beleid bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoor- ziening.


In de civiele infrastructuur draait het vooral om aanleg, beheer en onderhoud van objecten als wegen, bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat verzamelt van oudsher ook de informatie hierover. Van der Ster: “Het gaat dan om de statische beschrijving van het object, de status en beschikbaarheid én het gebruik er- van. Hoe is bijvoorbeeld de conditie van het wegdek? Hoeveel vrachtwagens rijden er? Belangrijke data, want hoe meer vrachtverkeer, hoe meer slijtage aan het wegdek. Met alle gevolgen van dien voor de verschillende fases van de levensloop van de infrastructuur: van planning tot sloop of reconstructie.”


Permanente monitoring Naast deze traditionele informatiebron- nen komen dus allerlei nieuwe data- bronnen beschikbaar. Bijvoorbeeld van marktpartijen, automobielfabrikanten, kennisinstituten, maar ook van de auto- mobilist. “Rijkswaterstaat laat de stroef- heid van het wegdek op vaste tijdstip- pen meten. Toch kan het ontstaan van


glad asfalt worden gemist in de tijd tus- sen de metingen. Doordat steeds meer auto’s over sensoren beschikken die ook stroefheidsdata kunnen opleveren, kunnen we bijna permanent de staat van het wegdek monitoren. Zo is er al- tijd een actueel beeld van de weg. Maar je kunt ook de intensiteit van het vracht- verkeer meten, en voorspellen dat de rechterrijstrook sneller zal slijten dan de linkerrijstrook.”


Risicogestuurd werken Big data kunnen volgens Van der Ster bijdragen aan een verdere optimalisa- tie van risicogestuurd werken bij Rijks- waterstaat. “Je neemt dan maatrege- len niet te vroeg, want dat kost geld. En je neemt maatregelen ook niet te laat, want dat draagt niet bij aan de veiligheid op de weg. Je kunt dit doen door data van verschillende partijen te combine- ren met data uit andere bronnen, onder- houdspartijen en gebruikers die erover rijden. Niet alle data zijn vrij beschik- baar. Het gaat dus ook over samenwer- king om die data te kunnen delen en te gebruiken.”


Enorm besparen


Op onderhoud van infrastructuur kan enorm worden bespaard door alle in- formatie slim te gebruiken, zegt hoog- leraar Van Lint. “Klassiek is dat er een weg wordt aangelegd, waarna er dan volgens planning eens in de zoveel jaar


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 27


HANS VAN LINT, TU DELFT


ERIC VAN DER STER, RWS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70