This page contains a Flash digital edition of a book.
Ruimte voor creativiteit en innovatie Woning opvijzelen


Een bestaande woning is opvijzelbaar gemaakt om daarmee het aanbrengen van een extra steunberm mogelijk te maken. Ook in de toekomst deze con- structie gebruikt worden als de noodzaak van een nieuwe versterking zich voordoet. Bram de Fockert, van waterschap Rivierenland, vertelt dat alsnog 57 woningen moesten worden gesloopt. “Maar de bewoners worden in de ge- legenheid gesteld een nieuw huis te bouwen dat wel over eenzelfde vijzelcon- structie komt te beschikken.”


Trillingsvrije boorpalen Een andere innovatie komt van Franki Grondtechnieken. Dit bedrijf heeft enor- me betonnen boorpalen in de Lekdijk geplaatst, waarmee het dijklichaam in de ondergrond wordt verankerd. Het is de eerste keer dat deze palen bij dijkver- sterking worden ingezet. Belangrijk voordeel is dat zij trillingsvrij kunnen wor- den aangebracht en daarmee geen schade aan omringende bebouwing ver- oorzaken.


De Waterontspanner De Waterontspanner is een nieuwe vinding van ingenieursbureau Movares, die in verbinding staat met het grondwater onder de dijk en zo werkt als een soort overdrukventiel. Het laat te veel aan wateroverdruk onder en achter de dijk af- vloeien. Zo wordt voorkomen dat de grond achter de dijk gaat opdrijven en de dijk kan bezwijken.


Werkbezoek Delta-experts Nadat vorig jaar september het ‘Deltaplan voor de 21e eeuw’ definitief werd vastgesteld, verscheen op Prinsjesdag het Deltaprogramma 2016 waarin de eerste stappen staan voor de uitvoering van het Deltaplan. Begin dit jaar spra- ken de deltacommissaris Wim Kuijken en watergezant Henk Ovink af samen op te trekken om de opgaven in Nederland te verbinden aan de opgaven en kan- sen in het buitenland. Onlangs konden zij tijdens een werkbezoek aan Kinder- dijk – Schoonhovenseveer over een afstand van zo’n 10 kilometer van dichtbij zien hoe die Nederlandse aanpak in de praktijk werkt.


Jan-Wim Verhoeff


Het bedrijf wordt meestal als onderaan- nemer betrokken bij projecten en Ver- hoeff constateert dat vooral overhe- den, zoals Waterschap Rivierenland, in toenemende mate bereid zijn om mee te zoeken naar slimmere oplossingen. “Juist omdat wij al in het voortraject bij KIS zijn betrokken, hebben onze boor- palen als innovatieve toepassing een belangrijke toegevoegde waarde aan de dijkversterkingsprojecten die nog op het programma staan. Natuurlijk probe- ren wij ook verder door te ontwikkelen, want het is een doorgaand proces. Ook voor ons betekent deze eerste nieuwe toepassing een leercurve waardoor we bij een volgend werk meer ervaring heb- ben en nog beter kunnen instappen. De ontwikkeling van innovatie zit met name in het werk zelf!”


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 37


Foto: CDVM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70