This page contains a Flash digital edition of a book.
I


n 2014 besloot de Provincie Zee- land om de Sloeweg (N62) tussen Goes en Gent om te zetten van een


éénbaansweg met twee rijstroken naar een tweebaansweg met twee keer twee rijstroken. De weg vormt de verbinding tussen de A58 (de oost-westverbinding over Zuid-Beveland tussen Hooger- heide, Middelburg en Vlissingen) en de Bernhardweg-West (N254) die ter hoog- te van het industriegebied Vlissingen- Oost overgaat in de Westerscheldetun- nelweg richting Terneuzen.


Sinds de opening van de Westerschel- detunnel in 2003 is het verkeer op de Sloeweg fors toegenomen. Vanwege de geringe capaciteit van deze eenbaans- weg nam ook de fi ledruk toe, vooral bij de aansluiting Westerscheldetunnelweg en Sloeweg, maar ook op het kruispunt Sloeweg-Stoofweg en bij de afrit van de A58 richting Terneuzen. Als gevolg daarvan werd ook het sluipverkeer in de directe omgeving een steeds groter pro- bleem. Omdat de Westerscheldetunnel een enorme impuls biedt aan de regio- nale economie door de ontsluiting van havens en industriegebieden in de buurt van de N62 (waar voorheen gebruik ge- maakt moest worden van de veren Krui- ningen-Perkpolder en Vlissingen-Bres- kens) en de verkeersintensiteit daarmee naar verwachting alleen maar zal toene- men, ontkwam de Provincie Zeeland er niet aan fors te investeren in deze voor Zeeland zo belangrijke route.


Eigen beheer


In tegenstelling echter tot de huidige gang van zaken bij grote infrastructu- rele projecten, zoals die van Rijkswa- terstaat - waarbij wordt gewerkt met geïntegreerde contractvormen zoals Design, Build, Finance and Maintenain- ce (DBFM) en Design and Construct - besloot de Provincie het werk in eigen beheer voor te bereiden en aan te be- steden. Het bestek is overeenkomstig de RAW-systematiek zelf ontwikkeld en in de markt gezet. Uiteindelijk werd het werk in 2014 gegund aan aannemer Boskalis Nederland BV voor een bedrag van 38,2 miljoen euro. In de zomer van datzelfde jaar is met de uitvoering ge- start.


Onderschatting risicoprofi el Over de precieze fouten en onvolko- menheden van het oorspronkelijke ont- werp, verwijst Vrijdag naar de inhoud van het rapport van het Taskforceteam Sloeweg. “Het heeft weinig zin om alle pijnpunten weer naar boven te halen. Vooral nu de Provincie op voorstel van het Taskforceteam een aantal ingrijpen- de aanpassingen heeft doorgevoerd in het oorspronkelijke ontwerp waarmee een overschrijding van het oorspronke- lijke budget aanzienlijk wordt terugge- bracht en het project geen vertraging oploopt.” Wel denkt hij dat de Provin- cie aanvankelijk het risicoprofi el van het project Sloeweg heeft onderschat. “Op zich is de keuze om zo’n weg in eigen beheer voor te bereiden en aan te be-


Tegenvallers


Aanvankelijk verliepen de werkzaamhe- den voortvarend en waren de Zeeuwen trots op het fraaie ontwerp voor de nieu- we Sloeweg die, zeker voor Zeeuwse begrippen, een weg met allure zou wor- den vanwege de landelijke inpassing en ook de wegenbouwtechnische aspec- ten die in het plan waren opgenomen. Totdat begin dit jaar bij het provincie- bestuur de eerste signalen binnenkwa- men dat er bij de Sloeweg dingen niet helemaal goed gingen en er mogelijk te- genvallers te verwachten waren. Nadat deze geluiden al maar sterker werden, besloten Gedeputeerde Staten (GS) in februari een Taskforceteam Sloeweg in het leven te roepen om de hele gang van zaken onder de loep te nemen. In april verscheen een rapport waar- uit bleek dat bij ongewijzigd beleid het projectbudget met ruim 30 miljoen euro zou worden overschreden en de opleve- ring met een jaar zou worden vertraagd. Oorzaak: fouten en onvolkomenheden in het bestek als gevolg van een slechte voorbereiding en een gebrek aan daad- kracht, zo vertelt Ton Vrijdag, voorzitter van de Taskforce Sloeweg later voor de onderzoekscommissie Sloeweg van de Provincie. Vrijdag was tot dat moment General manager van het in mei met succes afgeronde project Sluiskiltun- nel (eveneens onderdeel van de N62), maar door GS gevraagd tussentijds het onderzoek naar de Sloeweg te leiden. Sinds juni is hij projectdirecteur van de Sloeweg en de Tractaatweg.


N665 N254


Projectdirecteur N62, Ton Vrijdag


Lewedorp


A58 N665 ' s- Heer Arendskerke


Vernieuwde op- en afritten A58 (afrit 36)


A58


Camping Stelleplas


N62


Nieuwe op- en afritten A58 bij Drieweg


N665 vierbaansweg Nieuwdorp Heinkenszand


Verhoogde rotonde voor in- en uitvoegend verkeer


N664


N667


Nieuwe aansluiting bij Havenknooppunt Vlissingen-Oost


steden niet zo gek omdat het wegen- beheer een van de kerntaken van een provincie is. Daarnaast was een RAW- bestek tot voor kort dé methode om een weg te contracteren, maar hiervoor moeten het ontwerp en bestek goed zijn voorbereid.”


's- Heerenhoek N62|N666 N666


Project BV “Voorts was er in Zeeland in het verle- den een aantal grote infraprojecten door Rijkswaterstaat gerealiseerd, zoals de N57 en de N61”, vervolgt Vrijdag. In fei- te was de Zeelandbrug 50 jaar geleden het laatste grote infrastructuurproject wat de Provincie in eigen beheer heeft voorbereid en aanbesteed. Je zou dus kunnen zeggen dat de Provincie een in- grijpend en veelomvattend project als de Sloeweg heeft onderschat om zelf voor te bereiden en aan te besteden. Achteraf gezien was het beter geweest het project in een project BV onder te brengen, zoals ook met de Sluiskiltun- nel is gebeurd en straks ook ten aanzien van de Tractaatweg gaat gebeuren.”


Mooie infrastructuur


“Intussen gaan de werkzaamheden aan de Sloeweg volop door en zal Zeeland, ondanks alle ingrepen en aanpassingen in het oorspronkelijke ontwerp halver- wege volgend jaar over een prachtige verbinding beschikken”, zo benadrukt Vrijdag met overtuiging. “Het wordt


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 51


Sloeweg


Middelburg


j


Terneuzen


j


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70