This page contains a Flash digital edition of a book.
sprekken met de bewoners op en rond het hele Lekdijktraject. Op die manier hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk wensen en verlangens vanuit de omge- ving in het project mee te nemen. Dat heeft weliswaar veel geld en tijd gekost, maar in verreweg de meeste gevallen heeft dat geleid tot tevredenheid onder de betrokkenen wat het proces van uit- voering uiteindelijk veel ‘vloeibaarder’ heeft gemaakt”, aldus De Fockert. Hij vertelt dat zonder de door de aannemer ingebrachte innovatieve technieken het 120 miljoen euro kostende project, dat in 2017 moet zijn afgerond, onmogelijk had kunnen worden uitgevoerd.


Rol opdrachtgever “Wat vooral nodig is om aannemers maximaal te laten presteren op gebied van innovatieve technieken bij dijkver- sterkingsprojecten als deze, is dat de opdrachtgever daartoe voldoende ruim- te biedt en na gunning van de opdracht - of beter nog ervoor - bereid is om mee te blijven bewegen.” Dat vindt Jacque- line Schlangen, sinds drie maanden ad- junct-directeur bij Mourik Groot-Am- mers, het aannemersbedrijf dat binnen de Combinatie Dijkverbetering Molen- waard (CDVM) samen met Besix ver- antwoordelijk is voor het projectma- nagement. “Ik ervaar dat aannemers heel slim zijn in uitvoeringstechnieken. Als daar een goede bedding voor wordt geboden kun je tot innovatieve oplos-


singen komen waar de opdrachtgever nooit op zou zijn gekomen. Waterschap Rivierenland is daar een goed voorbeeld van. Nadat wij hadden aangegeven dat het project op een aantal onderde- len slimmer kon, toonde zij zich bereid daarin mee te willen gaan.”


Tijd vrijmaken voor proeven Bart Bouwens, strategisch adviseur Wa- ter bij Movares, kan zich goed vinden in de opmerking van Schlangen over ruim- te bieden en meebewegen: “Natuurlijk begrijpen wij ook dat een primaire wa- terkering zich niet leent om al te veel te experimenteren met innovaties die mo- gelijk een te groot risico in zich lijken te dragen. Maar door de randvoorwaar- den en condities iets soepeler te han- teren, denk ik dat we een flinke stap verder kunnen komen in de ontwikke- ling van nieuwe innovaties.” Hij wijst in dit verband op het dijkversterkingspro- ject Schoonhovenseveer - Langerak. Daar heeft het waterschap in het con- tract ruimte geboden om te innoveren en de Waterontspanner (zie kader p37) in de praktijk toe te gaan passen. “Maar we moesten het nog wel koppelen aan bewezen techniek, want anders komt het niet of maar moeizaam door het hele apparaat van goedkeuring heen. Dat- zelfde hebben we ook gezien bij inside- technieken als Mixed in Place, Dijkver- nageling en Dijkdeuvels. Die innovaties hebben een langdurige cyclus moeten


‘OPDRACHTGEVER MOET VOORAL RUIMTE BIEDEN EN MEEBEWEGEN’


Jacqueline Schlangen


Bart Bouwens


doorlopen om aan te tonen dat ze be- trouwbaar zijn. Bij de Waterontspan- ner hebben wij gedurende de uitvoe- ring proeven kunnen doen waarmee wij onze aannames hebben kunnen onder- bouwen. Het zou in het vervolg veel be- ter zijn daarvoor veel meer ruimte en tijd in de voorbereiding vrij te maken. Daar- door kan een techniek die zich nog niet helemaal bewezen heeft, maar in poten- tie wel veel in zich heeft, wellicht toch mogelijk gemaakt worden.”


Pilots opzetten Schlangen: “Daarom is het ook van be- lang dat opdrachtgever en opdrachtne- mer samen voortdurend kijken naar de mogelijkheid om pilots op te zetten rond een bepaald onderdeel van een pro-


Nr.8 - 2015 OTAR O Nr.8 - 2015TAR 35


Foto: Olav Lammers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70