search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door René Stevens


De overcapaciteit van verwerkers is door middel van VVO’s verhandelbaar, net als VVO’s via export van mest. Daarmee kunnen varkens- en melkveehouders aan de eis van mestverwerking voldoen. Prijzen voor de VVO’s liggen nu op een zeer laag niveau.


De kans is groot dat de prijzen voor VVO’s voorlopig laag blijven


sant om mest naar met name Frankrijk of Duitsland te brengen.


Mestverwaarding (NCM) blijkt dat sinds 2016 meer mest werd verwerkt en geëxpor- teerd dan op basis van het overschot in de Nederlandse landbouw minimaal nodig was.


De lage prijzen voor VVO’s is prettig voor de veehouders die ze nodig hebben,


Weer wat meer fosfaatexport Export kilo's fosfaat t/m kwartaal 3.


10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000


0 2013 2015 2017 2019 Bron: RVO


De export van fosfaat ligt tot en met het der- de kwartaal wat hoger dan het jaar ervoor. In 2018 werd de strengere wetgeving in Duitsland gevoeld.


Bron: RVO


Frankrijk is een steeds belangrijker land voor mestexport. Duitsland is sinds de sterke terugval in 2018 weer licht opgekrabbeld als afzetgebied.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


maar ondermijnt wel het systeem zoals het destijds is bedacht. Met VVO’s betalen veehouders indirect mee aan verdere ont- wikkeling van mestverwerking. Nu klagen mestverwerkers omdat ze in hun calculatie met hogere VVO-prijzen hebben gerekend. Ook is het voor exporteurs minder interes-


Toenemende afzet Frankrijk Export kilo's fosfaat t/m kwartaal 3.


2018


5.000.000 10.000.000 15.000.000


0 2019


In het nieuwe jaar liggen de prijzen iets hoger maar er vindt in deze tijd geen handel plaats. Veruit de meeste VVO’s worden in de laatste twee maanden van het jaar verhandeld met in de tweede helft van december nog grote aantallen. Dat de systematiek van de VVO’s niet meer goed werkt, is ook bij de diverse belangenorganisaties bekend en staat in- middels op de agenda. In de markt wordt al gesproken om de schotten in de Meststof- fenwet tussen sectoren helemaal door te trekken waardoor export van pluimveemest geen VVO’s voor melkvee- of varkenshou- ders kan opleveren. Zover is het nog niet. Eerst moet in beeld zijn aan welke knop- pen gedraaid kan worden en wat daarvan de consequenties zijn.


Vraag zal verder afnemen Hoe de markt van VVO’s in 2020 ontwikkelt is mede hierdoor een groot vraagteken. Feit is dat de vraag door een krimpende varkensstapel verder zal afnemen, terwijl er enkele grote initiatieven voor mestver- werking in de startblokken staan. Aan de andere kant staat de export van mest naar België en Duitsland onder druk door aangescherpte regels. Bovendien is het bij lage prijzen voor VVO’s voor mesthandela- ren minder interessant om te exporteren. Niet uitgesloten is daarom dat de export van fosfaat dit jaar lager uitvalt. Een andere onzekere factor is de politiek; wijzigingen in de Meststoffenwet kosten weliswaar veel tijd maar kunnen alvast afstralen op de markt dit jaar.


67


Duitsland Frankrijk Belgie Overige


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76