search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: HANS PRINSEN


ONDERNEMEN BOER & RECHT


Tweewekelijkse rubriek met heikele vragen én antwoorden op fiscaal, juridisch en financieel vlak.


Met deze week bijdragen van Pieter Seegers (jurist), Johan Oppewal en Stefan Essink (redactie) en Indicator.nl. Heb je een vraag? Mail naar redactie@boerderij.nl.


PACHT VRAAG: Ik pacht en beheer vijf hectare grond op een natuurterrein. Ik heb hier- over mondelinge afspraken met de ver- pachter. Plots overlijdt de verpachter en haar erfgenamen willen mij niet meer op het land hebben en de grond aan iemand anders verpachten. Kan ik beroep doen op de Pachtkamer om voortzetting van het grondgebruik via een schrif- telijk pachtcontract te vorderen?


ANTWOORD: Ja, maar niet zonder risico. In beginsel kun je als pachter beroep doen op de pachtersbescherming.


Bij een mondelinge pachtovereenkomst – uitgaande van reguliere pacht – kan de pachter stellen dat er sprake is van een reguliere pacht overeenkomst voor los land. Als pachter kun je dan schriftelijke vastlegging van de pacht vorderen bij de Pachtkamer van de rechtbank (art. 7:317 BW), volgens Schenkeveld-advocaat Ilse van der Poel.


De reguliere pachtovereenkomst eindigt niet bij dood van de verpachter. Normali- ter wordt een overeenkomst voor zes jaar getekend. Een kortere duur vraagt om goedkeuring van de Grondkamer. Omdat mondelinge pachtovereenkomsten vaak niet zijn goedgekeurd door de Grondka- mer, geldt de reguliere pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder dat deze opge- zegd kan worden door erfgenamen van de verpachter.


Maar bij geliberaliseerde pacht, bestaat de mogelijkheid dat afspraken – zoals de looptijd of tussentijds overlijden van de verpachter – contractueel zijn uitgesloten door de verpachter. Bij mondelinge afspra- ken is dit wel moeilijk te bewijzen door de erfgenamen.


Een ander risico bestaat wanneer de erf- genamen een schriftelijke vastlegging van de mondelinge pachtovereenkomst vorde-


12 BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


ren bij de Pachtkamer, en deze ook goed- gekeurd wordt door de Grondkamer. Dan kan de overeenkomst tussentijds opgezegd worden met een opzeggingsbrief. Er gelden wel voorwaarden (art. 7:370 lid 1 BW), bijvoorbeeld als de pachter niet voldoet aan zijn verplichtingen of als de verpachter kan ontbinden vanwege niet-agrarische bestemming van de gepachte grond. Tot slot kan bij natuurreservaatpacht de pacht ook worden opgezegd en overgeno- men door de rechter. Dan moet de verpach- ter de instandhouding en ontwikkeling van de waarden van natuur en landschap zodanig kunnen beheren, dat verdere ver- pachting niet nodig is (art. 7:391 lid 2 BW). Als de verpachter de grond wil verkopen, dan moet hij die eerst te koop aanbieden bij de pachter (voorkeursrecht).


EENMANSZAAK VRAAG: Wat is precies een eenmanszaak?


ANTWOORD: Bij een eenmanszaak drijf je de onderneming alleen. Dat is het geval als je de enige eigenaar van een bedrijf bent. Veel zelfstandige beroepsbeoefena- ren zoals advocaten, artsen en accountants drijven hun onderneming als eenmans- zaak. En dat geldt ook voor veel boeren en tuinders. Als eenmanszaak kun je overi-


Recht van overpad moet je vastleggen in een erfdienstbaar- heid. Van voor 1992 zijn er nog wettelijk beschermde buur- wegen.


gens ook personeel in dienst hebben. Ook grote bedrijven met veel personeel worden soms als eenmanszaak uitgeoefend. De eenmanszaak is geen rechtspersoon zoals een bv. Als je een eenmanszaak hebt, ben je daarom aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.


SCHENKEN VRAAG: Hoe bereken ik de vrij- stelling voor de schenkbelasting bij mijn bedrijfsoverdracht?


Bereken je ‘bof’ met de speciale rekentool


ANTWOORD: Bij vrijwel iedere agrarische bedrijfsoverdracht is er sprake van een schenking. Deze schenking is in principe belast met schenkbelasting. Gelukkig is er een ruime vrijstelling, de zogenaamde ‘bof’. Om de hoogte van de bof te kunnen berekenen kan er gebruik gemaakt worden van een rekentool. Deze rekentool kun je vinden op de site van de Belastingdienst. Hiermee kun je de waarde going concern van jouw bedrijf berekenen. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van jouw bedrijf en de berekende waarde going con- cern valt onder de vrijstelling van de bof. Is dit nog niet genoeg dan is vervolgens ook


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76