search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


RUNDVEEHOUDERIJ DLV: wacht niet met maken bemestingsplan


Met een bemestingsplan toont de veehouder aan zich te houden aan de wettelijke normen, maar het geeft ook de mogelijkheid tot betere op- brengst en benutting te komen.


DLV Advies benadrukt het belang van het tijdig klaar maken van een bemestingsplan voor de eerste snede gras. Dat meldt de adviesorganisatie op de website. Hoewel er nog geen definitieve bemestingsnormen en regels zijn, omdat de derogatievoorwaar- den nog niet rond zijn en naar verwachting pas in maart of april bekend zullen zijn, kunnen veehouders wel rekenen met de regels en normen die tot nog toe gelden. DLV Advies denkt dat er geen grote veran- deringen op stapel staan. Veehouders zouden in elk geval een keuze moeten maken voor de bestemming weiden of maaien. Bij een weidesnede hoort een lichtere stikstofbemesting dan bij een maaisnede. In de praktijk wordt de keuze voor een weide- of maaisnede niet altijd vooraf gemaakt en wordt overal het- zelfde bemest. Dit betekent of te veel, of te weinig bemesting waardoor de opbrengst niet maximaal is. Een passende stikstof- bemesting zorgt voor hogere opbrengsten en een efficiënte stikstofbenutting. Sjoerd Roelofs, adviseur Rundvee bij DLV Advies, stelt dat een mestanalyse onmis-


Een mes- tananalyse is een noodza- kelijke aan- vulling op het bemestingsplan om de minera- lenvoorziening in het voorjaar te optimalise- ren.


baar is. “Als je aanneemt dat mest 4,5 kilo stikstof bevat, maar in werkelijkheid blijkt dat 3,5 kilo te zijn, dan is het direct werkzame deel beduidend lager bij een lager stikstofgehalte. Je geeft het gewas dus minder voedingsstoffen dan je denkt, met als gevolg dat de opbrengst per kilogram droge stof minder is dan beoogd.” Volgens DLV bepaalt de bekwaamheid van de grond de kunstmestsoort. Vroege percelen vragen een andere kunstmest dan


de latere percelen. Bij een vroeg voorjaar, kan gekozen worden voor een kunstmest- gift in twee keer. Bij een laat voorjaar, eind maart/begin april, is in één keer de kunstmestgift bemesten de beste optie. Roelofs: “Kies bij de eerste snede voor een voorjaarsmeststof met zwavel. De bemes- ting voor de tweede snede vindt voor de meesten pas plaats in mei. Ook hiervoor kun je nog goed een zwavelhoudende mest- stof gebruiken.”


Functioneel exterieur is basis voor langere levensduur


Naarmate het exterieur van koeien beter is, neemt de le- vensduur, levensproductie en gezondheid van koeien toe.


Koeien met een hoge exte- rieurscore leven langer dan koeien met een lage score. Die stelling is van Gerbrand van Burgsteden, hoofd van Stam- boek en Registratie bij CRV. Hij onderbouwt dit door de exte- rieurscore die vaarzen krijgen bij inschrijving te relateren aan het percentage dieren dat de vierde lactatie haalt. Uitgangs- punt zijn de vaarzen ingeschre- ven in 2011-’12.


De vaarzen met ondermaatse score voor de bovenbouw- kenmerken frame, type, uier en benen laten steeds op elk


onderdeel zien dat slechts zo’n 30 à 35% de vierde lactatie haalt. Van de dieren die juist hoog scoren op deze onderde- len haalt iets meer dan 50% de vierde lactatie. Uitgedrukt in het algemeen voorkomen haalt amper een kwart van de vaar- zen met 71-74 punten de vierde lactatie. Terwijl van de vaarzen met het hoogste algemeen voorkomen (86-89 punten) 57% de vierde lactatie haalt. Het celgetal en het percentage klauwaandoeningen nemen af naarmate de exterieurscore toeneemt.


Elk punt AV levert 1.000 kilo melk levensproductie Algemeen voorkomen bij inschrijving vaars in relatie tot levensproductie bij afvoer.


10.000 20.000 30.000 40.000


0 Bron: CRV


De exterieurscore kent een positief verband met de levensproductie bij afvoer. Zo realiseren vaarzen met een score 71-74 punten gemid- deld 18.708 kilo melk levensproductie. De exterieurtop met 86-89 punten haalt een levensproductie van 37.551 kilo melk.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 33


FOTO: KOOS GROENEWOLD


71 - 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


86-89


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76