search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ


kritische maatschappij. Je kunt inmiddels een hele reeks projecten vinden die zich, deels of helemaal, met allerlei aspecten van kruidenrijk grasland bezighouden: ‘Kruidenrijk grasland, de groene motor’, ‘Koeien en kruiden’, ‘Winst en Weidevogels’, ‘Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’, ‘Groen, productief en levend Limburg’, ‘Krachtige Kruiden Overijssel’, ‘Rijke weiden in Utrecht’. Voor onderzoekers en adviseurs biedt kruidenrijk een veelzijdige en onuitputtelijke grabbelton vol inspiratie om projecten mee aan te zwengelen en aan de gang te houden.


Kruidenrijk grasland staat nu in de aandacht, omdat de sector het ineens echt nodig heeft. Bij onderzoekers stond het al veel langer op het netvlies, juist omdat het zo goed past bij de opgaven waar de sector voor staat. Ze kregen er tot een paar jaar geleden maar moeilijk financiering voor.


De afgelopen twee jaar gaat dat een stuk beter en Nick van Eekeren is daar als geen ander blij mee. De onderzoeker van het Louis Bolk Instituut (LBI) diende in 1998 voor het eerst een aanvraag in voor onderzoek met kruidenrijk grasland, maar ving bot en daarna nog bij herhaling. Afgelopen jaren lukt het wel om de onder- zoeksvragen rondom kruidenrijk grasland een plekje te geven in diverse onderzoeksprojecten. Het LBI is van een aantal van de genoemde projecten zelf de trekker of partner en werkt waar mogelijk samen met anderen.


Praktische vragen Van Eekeren maakt voor het overzicht graag onderscheid tussen productief kruidenrijk grasland waar de nadruk ligt op ‘functionele agrobiodiversiteit’ en aan de andere kant de graslanden met nadruk op biodiversiteit voor


Soortensamenstelling kamgrasweiden Grassen Kruiden


Kamgras Madeliefje Engels raaigras


Beemdlangbloem Ruw beemdgras


Paardenbloem


Scherpe boterbloem Kruipende boterbloem


Timotee Smalle weegbree Kropaar Veldzuring Veldbeemdgras Vertakte leeuwentand Grote vossenstaart


Gewone brunel


Goudhaver Gewone hoornbloem Veldgerst Gewoon duizendblad Fioringras Pinksterbloem Gestreepte witbol Gewoon struisgras Gewoon reukgras


Grote weegbree Knoopkruid Hondsdraf


Roodzwenkgras Akkerdistel Kweek Zachte dravik


Bron: Atlas van plantengemeenschappen in Nederland, deel 2. E.J. Weeda e.a. 2002


Vroeger: kamgrasweilanden. Tot 1960 vielen de meeste boerenweilanden in de categorie ‘kamgrasweilanden’ met veel verschillende soorten (zie tabel). Volgens de brochure ‘Kruidenrijk gras, meerwaarde voor vee, bedrijf en weide- vogels’ passen kamgrasweilanden goed op melkveebedrijven. Ze kunnen tegen maaien en weiden en lichte bemesting, zonder soorten in te leveren.


24


Vlinderbloemigen Witte klaver Rode klaver Kleine klaver


zoveel mogelijk soorten of juist voor weidevogels. Van Eekeren: “Er is genoeg bekend om er als veehouder gewoon mee aan de slag te gaan, maar we weten ook nog heel veel niet. Zo is het nog een belangrijke vraag wat productief kruidenrijk grasland nou precies doet voor bestuivers, insecten en boerenlandvogels en hoe zich dat verhoudt tot de oudere agrarisch natuurbeheer-per- celen”.


Maar in diverse projecten wordt vooral in samenwer- king met veehouders onderzoek gedaan naar de prakti- sche vragen: hoe vorm je grasland om naar kruidenrijk: door de geleidelijke weg met verschraling, doorzaaien, inzaaien? Welke mengsels zijn succesvol? En daarna natuurlijk het beheren en gebruiken en het inpassen van ruwvoer in het rantsoen. En dat dan voor drie grondsoor- ten: zand, klei en veen. Het dient er allemaal toe om veehouders van beter onderbouwde adviezen te kunnen voorzien en heldere keuzes te helpen maken met duide- lijke informatie.


Aandeel in rantsoen Op het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld loopt deze winter een rantsoenproef waarbij de koeien een rantsoen krijgen met een aandeel natuurgras erin, in stappen van 10 tot 50%. “Natuurgras wordt voor hoogproductieve koeien als inferieur ruwvoer gezien”, zegt Leon Sebek van Wageningen Research. “Maar de ervaring is ook dat een bepaald aandeel in het rantsoen


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76