search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: PETER ROEK


Kruidenrijk grasland met smalle weegbree op de voorgrond en verder karwij, klaver en cichorei van Kaasboerde- rij De Ruurhoeve in Hoogeloon.


juist heel gunstig is. Maar hoe dat dan werkt, dat weten we eigenlijk nog niet.” De verteerbaarheid van het voer in de pens wordt onderzocht met een nylonzakjes-proef. Tevens wordt bij de koeien gemeten of er verschillen zijn in methaan- en ammoniakuitstoot. Sebek: “Als meer vee- houders met gras van kruidenrijke stroken of percelen aan de slag gaan, komt er meer van in het voer. Hoe dat uitpakt voor deze emissies willen we weten, om zo nodig de modellen waarmee we die emissies inschatten aan te passen.”


‘Kruidenrijk grasland, de groene motor’ is een drie jaar durend groot onderzoek op natuurpercelen in de Alblasserwaard. Het moet een duidelijke indeling opleveren van verschillende types kruidenrijk grasland


bij verschillende ontwateringsniveaus en grondsoorten met een typering voor soortenrijkdom, maar ook met gegevens over de landbouwkundige bruikbaarheid. “Ik noem het een basisstap”, zegt Judith Westerink van Wageningen Research. “Voor de verdere ontwikkeling in de praktijk is het belangrijk om te weten over welk type je het hebt en wat je daar mee kunt op je bedrijf en welke eisen dat stelt.” Het project is op zich weer een onderdeel van ‘De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’ waarin een boerencoöperatie, Deltamilk, WUR, provin- cie Zuid Holland, waterschap Rivierenland en Rabobank samen op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen in het veenweidegebied met bodemdaling/vernatting en biodiversiteit.


Fijne combi: klavers, smalle weegbree en cichorei


In Nieuw Zeeland passen melkveehouders naast Engels raaigras ook smalle weegbree, cichorei en klavers toe. Samen verhogen ze de stikstofenutting en groeien beter door bij droogte. Klavers binden stikstof uit de lucht en delen daarvan uit aan buurplantjes. Smalle weegbree en cichorei wortelen dieper en houden de productie in droge periodes overeind. Smalle weegbree geeft bij de


wortels stofes af, waaronder aucubine die de bacteriën weren en daarmee vorming van nitraat en lachgas afremmen. Metingen van het Louis Bolk Instituut op het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld laten zien dat de emissie van lachgas met 40% kan afne- men. En lachgas is 300 keer sterker dan CO2


,


zodat het al gauw gaat om een hoeveelheid vergelijkbaar met enkele tonnen CO2


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) . Tevens


produceerde een veld met smalle weegbree in het droge seizoen van 2018 30% meer droge stof dan grasland met Engels raaigras. Cichorei draagt met zijn penwortels bij aan draagkracht van de zode en is rijk aan mineralen: natrium, zink, koper, selenium en zwavel. Bij schapen die weiden op cichorei bleken minder maagdarmwormen voor te komen, maar waarom is nog niet duidelijk.


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76