search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL AKKERBOUW KORT NIEUWS


Nieuwe site met informatie over bemesting


Onderzoeksorganisatie Delphy maakte in opdracht van LNV een website met achtergrondinformatie over het slim benutten van meststoff en. De site www.slim- mest.nl richt zich op de zuidelijke zand- en lössgron- den. Juist op deze gronden is een goede benutting van de beschikbare nutriënten een hele uitdaging.


Beregenen van uien. Nederlandse telers moeten zich wapenen tegen weersextremen en kunnen dan de concurrentie in het buitenland aan.


‘Klimaatprobleem is kans


voor uiensector’ Klimaatverandering biedt kansen voor de Neder- landse uienexport, zegt Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions.


Afrika en Azië zijn kansrijke we- relddelen voor de Nederlandse uienexport. Dat zei Chayenne Wiskerke op de LNCN thema- dag uien in Dronten woensdag. Van de totale wereldbevolking woont over 80 jaar 90% in Azië of Afrika en tegelijkertijd zijn deze werelddelen het meest ge- voelig voor klimaatverandering. Ook Nederlandse telers heb- ben te maken met klimaatver- andering. Niet alleen bemoei- lijken de weersextremen de teelt, ze leiden ook tot nieuwe


kansen voor de uienexport. Wiskerke haalt als voorbeeld de explosieve vraag vanuit India aan, als gevolg van eigen misoogsten door wateroverlast. India is de grootste uienpro- ducent van de wereld en na Nederland de grootste expor- teur. Dus als daar iets misgaat, heeft dat gelijk enorme impact. “Zij hebben niet de kennis en mogelijkheden om er iets tegen doen.” Voor Nederlandse telers is het daarentegen een fantasti- sche kans, zegt Wiskerke. “De prijs, normaal tussen de 10 en 15 cent per kilo, verzesvoudig- de in december door het Indi- ase tekort. Door de grote piek in de vraag bleek capaciteit een probleem.”


Uienareaal groeit in 2020


Het areaal uien groeit in 2020 met enkele procenten. Dat voorspellen kenners op de uiendag in Dronten. De groei zit in Noord-Nederland. Daarmee wordt opnieuw een record- areaal gevestigd. Teelt 2019 kende ook al een recordop- pervlakte met plus 10% naar bijna 28.000 hectare (bron: CBS). Een verdubbeling ten


opzichte van het jaar 2000. In 2020 komt daar dus opnieuw dik 1.000 hectare bij, zo is de verwachting. Met deze groei is de ui van


extraatje getransformeerd naar een vaste waarde in de bouw- plannen van akkerbouwers. De uienexport stevent dit seizoen ook af op een record, waarmee de areaalgroei legitiem lijkt.


Milieu-Indicator vervangt CLM-Milieumeetlat


De CLM-Milieumeetlat wordt in 2021 vervangen door de Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG). Soft- ware wordt ontwikkeld. Daarna wordt de MIG getest. Dat staat in het ledenblad van Nefyto. Nefyto vindt dat de CLM-Milieumeetlat onvoldoende rekening houdt met de resultaten van complexe studies.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een uitgebreid artikel.


Scan brengt emissierisico middelen in kaart


Het Toolboxteam van het CLM heeft een digitale tool ontwikkeld, waarmee telers het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen. Middelen kunnen via verschil- lende routes in het water terechtkomen, door drift, via drainage of via oppervlakkige afstroming.


Cercospora-bestrijding nodig voor alle rassen


Alle bietenrassen hebben bespuitingen nodig bij het optreden van bladschimmels. Ook als de rassen in de rassenlijst gekwalifi ceerd zijn als H (hoge mate blad- gezondheid). Dat meldt het IRS. Worden deze rassen niet beschermd, dan worden ze ook ziek.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 41


FOTO: PETER ROEK


FOTO: JAN WILLEM SCHOUTEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76