search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: BERT JANSEN


FOTO: HENK RISWICK


Natuurgrond is vaak in gebruik als pachtgrond. Als de grond van eigenaar verwisselt, blijven pachtafspraken bestaan.


Bij bedrijfsovername in fami- lieverband is altijd een deel schenking. Daarover moet je in principe belasting betalen, be- halve over het vrijgestelde deel van de schenking.


nog € 1.084.851 (2019) vrijgesteld. Over 17% van het restant wordt dan uiteindelijk de schenkbelasting berekend.


Al met al is de bof een zeer ruime vrijstel- ling. Dit heeft als gevolg dat er in de prak- tijk bij een agrarische bedrijfsoverdracht zelden tot nooit direct schenkbelasting verschuldigd is.


BUURWEG VRAAG: De toegangsweg naar mijn perceel loopt over grond van de buurman maar die heeft de weg afgesloten. Mag dat zomaar?


ANTWOORD: Sinds 1992 kent de wet geen speciale ‘buurwegen’ meer. Dat waren toegangswegen voor percelen via het land van iemand anders. Sinds die datum moet je recht van weg of van overpad als erfdienstbaarheid vastleggen. Buurwegen die er toen al waren, zijn blijven bestaan. Dit heeft tot gevolg dat er in Nederland nog steeds heel wat buurwegen zijn, die de buurman dus niet zomaar af kan slui- ten. Er gelden drie voorwaarden voor de beschermde status van ‘buurweg’: de weg moet door meerdere personen als uitweg


worden gebruikt; de gebruikers van de buurweg moeten zich steeds hebben gedra- gen als rechthebbenden op het gebruiks- recht (doordat ze bijvoorbeeld het onder- houd voor hun rekening nemen); het recht van buurweg moet voor 1992 zijn ontstaan door een wilsverklaring van de eigenaar tot bestemming tot buurweg (alleen gedogen is onvoldoende).


Een recente uitspraak van rechtbank Gel- derland over iemand die al 50 jaar gebruik maakte van een buurweg, bevestigt dat dit nog steeds rechtsgeldig is en dat een nieuwe eigenaar gebonden is aan gevestigd recht uit het verleden, ook als dit recht niet staat ingeschreven bij het Kadaster. Een buurweg kan alleen worden opge-


heven als alle rechthebbenden (gebruikers en eigenaar) daarmee akkoord gaan. Het recht van buurweg kan niet worden beëin- digd door eenzijdige opzegging door de eigenaar.


BTW VRAAG: Btw aftrekken als voor- belasting, hoe werkt dat?


Er zijn nog altijd veel oude ‘buurwegen’


ANTWOORD: Als je kosten maakt, in- kopen doet of investeert, dan brengen de leveranciers in de meeste gevallen btw in rekening. Als je ondernemer bent, kun je deze btw, ook wel voorbelasting genoemd, onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de btw die je verschuldigd bent over de omzet. Dit mag overigens alleen als de btw die in rekening is gebracht op een factuur staat die aan alle eisen voldoet. Je trekt de btw af op de btw-aangifte. Als de aftrekbare voorbelasting meer bedraagt dan de belasting die je verschuldigd bent over de omzet, krijg je het verschil terug. De voorbelasting kun je aftrekken op het moment dat je de factuur ontvangt waarop btw in rekening wordt gebracht. Je gaat daarbij uit van de datum van de factuur.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76