search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: HENK RISWICK


ONDERNEMEN


ties, bijvoorbeeld met frambozenteelt. De gemiddelde benodigde ruimte in 2050 is 57.500 hectare. Dit kan dus afwijken als er – bijvoorbeeld – meer panelen op daken geplaatst worden.


Maar juist voor de zonneparken is veel animo vanuit ontwikkelaars. In het voorjaar van 2019 waren volgens RVO.nl 84 grondgebonden zonneparken gerealiseerd, goed voor 650 hectare.


Klimaatmaatregelen: 15.000 hectare Ook klimaatverandering legt een claim op landbouw- grond. Er is steeds meer behoefte aan verbeterde afvoer, berging en kering van rivierwater. Extreem droge periodes en extreme piekbuien zijn hiervan de oorzaak. Door verruiming van de rivieren (Rijksplan Ruimte voor de Rivieren) is de laatste 25 jaar onder het motto ‘een vei- liger rivierengebied en een aantrekkelijke leefomgeving’ 12.000 hectare ingericht. Naast waterveiligheid zijn met deze ingrepen ook de natuurwaarde en de waterkwaliteit gestegen.


Maar dat blijkt niet genoeg. De organisaties achter de visie Ruimte voor Levende Rivieren (onder meer Wereld Natuur Fonds (WWF) en Natuurmonumenten) willen in de toekomst meer ruimte langs de rivieren creëren door natuurontwikkeling op een slimme manier te combineren met landbouw. Daartoe hebben zij eind november 2019 het plan ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ aangeboden. Er moet nog eens 15.000 hectare typische riviernatuur langs de rivieren komen, zoals ooibossen en stroomdalgrasland.


Natuurontwikkeling: 204.000 hectare Natuurontwikkeling legt de grootste claim op grond. In 2013 werden in het Natuurpact door Rijk en provin- cies de nieuwe ambities om natuur te behouden en te ontwikkelen vastgelegd voor de periode tot en met 2027: 670.000 hectare. Ruim 95% van dat doel is bereikt, maar dat betekent dat nog zo’n 44.000 hectare gerealiseerd moet worden. Ook blijkt uit het Klimaatakkoord dat er


Ruim5%minderlandbouwgrondin20jaar Verschil in %, in de periode 1996-2015.


Recreatie Bebouwing


Bos enNatuur Verkeer Wateren Agrarisch


-10 -5 0 5 10 15 20 25 Bron: CBS


Ten opzichte van 1996 telde het landbouwareaal in 2015 125.750 hec- tare minder (ruim 5%). Relatief gezien nam grond voor recreatieve doeleinden het meest toe. Bebouwing volgt op nummer twee, waar absoluut gezien de meeste grond voor gebruikt is.


10 Bron: CBS


Van de 125.750 hectare geclaimde grond is meer dan de helft gebruikt voor bebouwing. Dat komt neer op ruim 68.000 hectare. Bos- en na- tuurontwikkeling neemt de tweede plek in met ruim 20.000 hectare, terwijl recreatie met ruim 19.000 hectare de top drie compleet maakt.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


nog eens 10.000 hectare veenweidegebied natuur moet worden.


Daarnaast zijn er internationale afspraken over bio- diversiteitsdoelen. PBL: “Het ligt voor de hand dat die nieuwe claims worden gelegd in huidig agrarisch gebied. Ofwel in de vorm van natuurinclusieve landbouw, ofwel omzetting van landbouw- naar natuurgrond. Die claim kan oplopen tot 150.000 hectare.”


En de boer dan?


De landbouw – ‘de dominante drager van het Nederland- se landschap’ – staat op een kruispunt en zal nieuwe


Meer dan 50% gebruikt voor bebouwing Nieuwe bestemming grond in aantal hectares, periode 1996-2015.


Bebouwing Bos en Natuur Recreatie Wateren Verkeer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76