search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL AKKERBOUW Vavi: reinig chloorprofam-bewaarplaats


Door het verbod op gebruik van chloorprofam, geldt ook een strengere residunorm. Reinigen van bewaarschuren moet contami- natie voorkomen.


Alle akkerbouwers moeten in 2020 hun bewaarplaats waar in het verleden de kiemremmer chloorprofam is gebruikt, verplicht laten reinigen. Die bepaling heeft de Vereniging voor de Verwerking voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) la- ten opnemen in haar inkoopvoorwaarden. De volgende punten zijn opgenomen:  Aardappelen vanaf oogst 2020 en later mogen niet behandeld worden met mid- delen op basis van de actieve stof chloor- profam.


 De bewaring moet grondig gereinigd zijn om contaminatie met in het verle- den toegepaste middelen op basis van chloorprofam te voorkomen.


 De verkoper van de aardappelen heeft een maximale inspanning geleverd om de schuur met toebehoren, zoals ventila- toren, luchtkanalen en kisten, vóór de oogst 2020 afdoende grondig te reini- gen.


 De teler heeft bij het afleveren van de aardappelen een informatieplicht naar de afnemer over de maximale inspan- ning voor grondige reiniging. De Europese Commissie verwacht dat de Europese aardappelsector een maximale inspanning levert om bewaarschuren met een verleden van chloorprofam grondig te reinigen, ongeacht of de maximum residu limit (MRL) voor chloorprofam-re- siduen wel of niet verhoogd wordt. Omdat de toelating van chloorprofam Europees


Gassen van fritesaardappelen met chloorprofam tegen kieming. Het middel hecht zich aan alle materialen in de bewaarschuur en kan nog jarenlang vrijkomen.


is verlopen, komt de MRL op 0,01 ppm (detectiegrens) te liggen, tenzij de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) anders beslist. Chloorpro- fam is in bijna alle schuren toegepast en blijft lang detecteerbaar. Gevolg: als een MRL van 0,01 ppm gehandhaafd wordt, worden dergelijke schuren onbruikbaar voor de opslag van aardappelen, omdat de opgeslagen aardappelen vrijwel altijd de MRL van 0,01 ppm zullen overstijgen. Om die reden heeft de Europese aardappelsec- tor bij de autoriteiten een aanvraag gedaan voor een tijdelijk verhoogde MRL (t-MRL) voor de actieve stof chloorprofam. Dit dos-


sier voor een t-MRL is aangeboden aan het Ctgb en wordt beoordeeld door de Europe- se Food Safety Authority (EFSA). De Vavi onderzoekt intussen hoe schuren het beste gereinigd kunnen worden en of reiniging afdoende is, vertelt Hylke Brunt, secretaris bij de Vavi. In zes bewaarschuren verspreid over Nederland is een nulmeting naar chloorprofam gedaan en zijn de schu- ren op verschillende manieren gereinigd en weer onderzocht op residuen. In maart hoopt de Vavi inzichtelijk te hebben welke reinigingsmethode het meest effectief is en of reinigen afdoende is om de MRL onder de gewenste waarde te krijgen.


NAV: contractprijs aardappelen moet 15% hoger in 2020


De NAV verwacht dat de kostprijs van aardappelen zo’n 15% stijgt ten opzichte van vorig jaar.


Vanwege de hogere kostprijs stelt de NAV dat de contractprij- zen ook fors omhoog moeten. De akkerbouwvakbond be- cijfert voor kleiaardappelen, levering april, een contractprijs van € 0,221 per kilo. Dat is inclusief een marge van 15%


voor ondernemersrisico. Voor zandaardappelen komt de NAV op € 0,193.


“De contractprijzen voor 2019 waren al niet op kostprijs- niveau en zullen dus een flinke stap moeten maken om voor de akkerbouwers een rendabele


teelt mogelijk te maken”, zegt Keimpe van der Heide, voor- zitter van de NAV-werkgroep consumptie-aardappelen. “Wij hadden wel voorzien dat de kostprijs flink zou stijgen, maar dat die zo groot was hadden wij niet gedacht. Wij doen die bere- keningen al een jaar of tien op dezelfde manier.”


Een flink deel van de kos- tenstijging ten opzichte van


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020)


vorig jaar komt voor rekening van de duurdere loofdoding en kiemremming als gevolg van het wegvallen van Reglone en chloorprofam. “Daarbij hebben we nog geen rekening gehou- den met een opbrengstderving, doordat gewassen eerder zijn doodgemaakt door de tragere werking van alternatieve loof- doodmiddelen”, licht Van der Heide toe.


39


FOTO: STUDIO KASTERMANS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76