search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Werkzaamheden op boerenland voor de realisatie van natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden (300 hectare) in Bennekom (Gld.). Ontwikkeling van natuurgebieden legt de grootste claim op landbouwgrond de komende decennia.


Ruimteclaims tot 2050 *) Aantal hectares


woningbouw 13.000 distributiecentra 3.750 ruimte voor de rivier


15.000


natuurontwikkeling 194.000 vernatten veenweidegebieden windmolens op land **) zonne-energie ***) Ttotale ruimteclaim


10.000 1.375


57.500 294.625


huidig landbouwareaal landbouwareaal in 2050


*) gebaseerd op verwachte claims uit het PBL-rapport ‘Zorg voor Landschap’ **) onder windmolens blijft landbouw mogelijk; marginaal verlies van grond ***) deels op dak en deels op land. Trend: steeds meer zonneparken


richtingen in moeten slaan om aan alle klimaat- en duurzaamheidseisen in de toekomst te voldoen, stellen PBL-onderzoekers. Financieel hoeft dat niet altijd nadelig te zijn. Een energieakker – een combinatie van zonnepanelen en windmolens – kan in gunstige gevallen € 10.000 per hectare per jaar opleveren. Moeilijker is om een geschikte combinatie te vinden met bebouwing, klimaat en natuur.


Die strijd om grond gaat boeren de komende decennia flink bezighouden. De gouden oplossing is er nog niet. Maar er zijn wel ideeën. Naast kringlooplandbouw en vormen van natuurinclusieve landbouw, heeft Rabobank


Verlieslandbouwareaalverdubbeltin50jaar Areaal landbouwgrond, x 1 miljoen hectare.


2,5


0,5 1,0 1,5 2,0


0 1950 2000 Uitgangspunt -14% -26%


Tot 2050 verdwijnt naar verwachting bijna 300.000 hectare landbouwgrond. De meeste grond wordt gebruikt voor natuurontwikkeling (194.000 hectare), maar ook investeringen in duurzame energieprojecten leiden tot een forse claim (57.500 hectare). Bovengenoemde waarden geven een indicatie en kunnen in werkelijkheid wat afwijken. Bij natuurontwikkeling is het namelijk van belang in hoeverre landbouw gecombineerd kan worden met natuur. Bij aanleg van zonnepanelen is het aantal zonneparken bepalend voor de totale claim.


plannen om een steunfonds voor vrijwillige herverka- veling bij natuurgebieden op te zetten. Deze vrijwillige regeling moet boeren die klem zitten rondom natuurge- bieden helpen om elders hun bedrijf verder te ontwik- kelen. Daarnaast zijn er voorstellen voor een nieuwe agrarische hoofdstructuur (AHS), waarin gebieden voor landbouwontwikkeling aangewezen moeten worden, net zo als gebieden waar dat niet kan.


Meer dan de helft van landbouwgrond is grasland Areaal landbouwgrond in 2018, x 1 miljoen hectare.


Grasland Groenvoeders Overig akkerbouw Granen Suikerbieten Aardappelen Tuinbouw


1.768.371 1.473.746


2050 Bron: CLO. Berekening voor 2050 door Boerderij


De krimp van boerenland gaat steeds sneller. Ten opzichte van 1950 was er in 2000 14% minder landbouwgrond. In 2050 zal dit naar ver- wachting – ten opzichte van 2000 – een verlies van 26% zijn, oftewel: bijna een verdubbeling van de afname in 50 jaar.


Bron: CLO


In 2018 was iets meer dan de helft (930.000 hectare) van het totale landbouwareaal (1,77 miljoen hectare) grasland. Groenvoeders (220.000 hectare) en granen (170.000 hectare) maken de top drie compleet. De verwachting is dat het areaal grasland verder afneemt.


BOERDERIJ 105 — no. 16 (14 januari 2020) 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76