search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
sivering nodig. Dat zou door het bun- delen van gelijksoortige renovatie-op- drachten mogelijk moeten zijn.”


              “Een andere, complementaire, manier om het tempo van de vervangingsop- gave te intensiveren is het proces in- stitutionaliseren. Neem nou de nota kapitaalgoederen: dit is nu een niet-ge- standaardiseerd document, zodat nota’s onderling eigenlijk niet vergelijkbaar zijn. Met kennisplatform CROW gaan we sa- men aan de slag om deze nota zo veel mogelijk te uniformeren. Het perspectief is dat je straks nota’s van verschillende beheerders naast elkaar kunt leggen en vrij eenvoudig de gezamenlijke deelop- gaven eruit haalt. Zodat je daarvan de kennisontwikkeling en uitvoering op kunt schalen; wellicht ook gezamenlijk fi nanciering regelen. En samen naden- ken hoe je bijvoorbeeld ook duurzaam- heid en circulariteit organiseert geduren- de de levensduur van infrastructuur.”


            


“Die is enorm. Klimaatmitigatie vraagt om circulair bouwen en vermindering van CO2-uitstoot. Dit past naadloos in asset management, en we zijn hiermee in Nederland op de goede weg. Een an- der aspect is klimaatadaptatie: hoe ma- ken we de infrastructuur bestand tegen de veranderende weersomstandighe- den, zoals langdurige droogtes, of juist perioden met veel regenval. Op dat vlak kunnen we nog fl inke stappen maken.”


    ‘Als ik mij nu even beperk tot overvloe- dige regenval constateer ik bijvoorbeeld dat waterpompen van tunnels daar- op nog niet altijd voldoende zijn bere- kend. Ook het vijzelen van bermen ge- beurt bijna niet meer, zodat het water niet kan afvloeien en daardoor te lang op de weg blijft liggen. Dit geeft schade aan de weg, die de levensduur verkort. Hierdoor moet vervolgens weer eerder een nieuwe verharding worden aange-


legd, met extra CO2-uitstoot als ge- volg – een vicieuze cirkel dus. Waar het op neerkomt is dat we veel meer kun- nen doen dan we nu doen. Bijvoorbeeld door naar je areaal te kijken met de kli- maatdoelstellingen in je achterhoofd. In de uitvoering kunnen circulariteit en CO2-reductie elkaar overigens ook wel weer bijten, zoals wanneer materialen pas hergebruikt kunnen worden nadat ze zijn schoongebrand. Het is een zoek- tocht om dit soort zaken goed met el- kaar in balans te krijgen én te houden. Daarin kunnen we ons verbeteren door nog meer met elkaar samen te werken. Want iedereen kan hieraan met zijn ex- pertise een bijdrage leveren.”


Aandrijving en besturing voor alle typen sluisdeuren


Sinds jaar en dag is Bosch Rexroth uw partner voor aandrijf- en besturingstechniek. Wij helpen U graag met de keuze voor een optimaal aandrijfconcept: hydraulisch, elektrisch, of met een efficiënte combinatie


van technologieën. In combinatie met een passend serviceconcept, profiteert u van maximale beschikbaarheid van uw installatie. We move. You Win.


Bosch Rexroth BV www.boschrexroth.nl


Nr.1 - 2019 OTAR OTAR Nr.1 - 2019 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com