search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Assetmanagement is binnen de provincie Overijssel de basis voor het beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur. Het maakt de organisatie onder meer slagvaardiger en het creëert ruimte voor innovatie en andere samenwerkings- vormen. Lindy Molenkamp, binnen de provincie Overijssel ambtelijk verant- woordelijk voor de ‘droge en natte’ infrastructuur, licht toe hoe de provincie assetmanagement heeft geïmplementeerd en welke voordelen het biedt. “Ook bij de vervangingssopgave waar we voor staan zijn de beginselen van assetma- nagement leidend.” Tekst: Wink Sabée


of een kunstwerk meer of minder risico loopt. Het is vooral een kwestie van goed prioriteren. Om een voorbeeld te geven: we hebben zo’n tienduizend duikers. Die kunnen we niet allemaal in detail gaan bekijken. Maar door de juiste prioritei- ten te stellen kunnen we toch een goed beeld schetsen van de staat van onder- houd van al die duikers.”


         ”Dat is een groeiproces geweest. De ba- sis daarvoor hebben we gelegd door te werken aan een goede sfeer, evenwich- tige leeftijdsopbouw van het personeels- bestand, en hoe je met elkaar omgaat. Toen we klaar waren om assetmanage- ment te gaan invoeren hebben we er meteen voor gekozen om “all the way” te gaan, in ons geval voor certificering op basis van ISO 55001. De laatste ja- ren zijn we nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij gaan integreren in ons werk, zoals circulariteit, klimaatdoelstel- lingen en smart mobility. Om bij te blijven is regelmatig nieuwe expertise nodig: we besteden daarom veel aandacht aan kennis- en talentontwikkeling van mede- werkers, en stimuleren iedereen om zijn of haar rol te pakken.”


        “Als beheerder wil je ervoor zorgen dat bestemmingen goed bereikbaar zijn over een veilige infrastructuur, en je wilt dit op een zo effectieve, effi ciënte, duurza- me en transparant mogelijke manier tot stand brengen. Assetmanagement helpt met het vertalen van politieke keuzes naar de uitvoering. Het is tevens behulp- zaam bij het maken van goede afwegin- gen tussen de gevraagde prestaties van de assets en de kosten en risico’s die hiermee gepaard gaan. Verder biedt as- setmanagement mogelijkheden goed vast te leggen wie binnen de organisa-


tie welke rol en verantwoordelijkheden heeft. Rolvastheid is binnen assetma- nagement namelijk een belangrijk ele- ment. Onder meer omdat het verspilling tegengaat en medewerkers beter weten wat ze moeten doen. Ze werken daar- door doelmatiger en beter samen. En als je dit eenmaal heel gestructureerd doet, is het een herhaalbaar proces dat leidt tot meer rechtmatigheid. Er zijn minder ad-hoc-‘brandjes’ die geblust moeten worden en de staat van de assets ver- betert. En bovenal, als je dit proces goed doet, creëert dit rust en ruimte binnen de organisatie. Dit geeft weer bewegings- vrijheid voor innovatie.”


         


“Binnen assetmanagement zijn data van groot belang; daar zijn we dan ook elke dag mee bezig. We lopen daar ook te- gen beperkingen aan. Immers, vooral bij oudere infrastructuur hebben we niet alle data. Van veel constructies uit pakweg 1950 is hebben we wel ontwerptekenin- gen, maar weten we niet in hoeverre ze daadwerkelijk zo gerealiseerd zijn. Het zo veel mogelijk data naar boven halen kost daardoor nu veel tijd en energie. Aan de andere kant: het is niet altijd nodig alles te weten. Als je weet wat je belangrijkste corridors zijn én je weet wat de hoofdlij- nen zijn van bepaalde constructies, aan- gevuld met gegevens over welk type ver- voer eroverheen gaat, dan heb je al een aantal indicatoren die een goed beeld geven van een situatie. Dan weet je al


           “Wij selecteren partijen voor samenwer- king tegenwoordig mede op basis van hoe teams matchen met onze teams, want uiteindelijk blijft het mensenwerk. Dan kun je vraagstukken ook beter met een open gemoed proberen op te los- sen. Niet vanuit denken te weten wel- ke oplossing werkt, maar hoe kunnen we samen de volgende stappen maken als we niet zeker weten wat het beste is. Ik geloof ook heel erg in allianties met meerdere partijen. Het voordeel van dit soort allianties is dat je de uiteindelijke oplossing ook veel beter kunt opschalen. Bovendien stimuleert het modulair bou- wen.”


 “Meerdere partijen, waaronder in de eer- ste plaats de provincie Noord-Holland, hebben onlangs in gezamenlijkheid een fl exibel ontwerp bedacht voor beweeg- bare delen van bruggen (IFD: industrieel, fl exibel, demontabel). Want waarom ie- der voor zich opnieuw het wiel uitvinden, terwijl iedereen op zoek is naar een ver- gelijkbare oplossing? De standaardise- ring van het ontwerp is breed toepasbaar en levert alle partijen winst op; 15 tot 30 procent kostenbesparing is de verwach- ting. Ander voorbeeld: met meerdere partijen – de G4, Rijkswaterstaat, provin- cies, maar ook andere overheden, ken- nisinstituten en marktpartijen – hebben we het Bouwbesluit 2012 opnieuw ge- interpreteerd. Zonder daar nu heel diep op in te gaan leveren de oplossingen die daaruit voortkomen de BV Nederland naar verwachting miljarden euro’s kos- tenbesparingen op.”


Nr.1 - 2019 OTAR OTAR Nr.1 - 2019 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com