search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MAURER: maatwerkoplossingen leiden tot innovaties


Bij een nieuwe brug of viaduct, waarbij de ar- chitecten en constructeurs vaak oog hebben voor vormgeving en details, worden construc- ties slank uitgevoerd en maximaal uitgenut. Dit alles dient veelal zo snel en goedkoop mo- gelijk bereikt te worden. Dat bij dergelijke kunstwerken voegovergangen en opleggingen vaak een sluitstuk in de begroting zijn, is dan ook niet verwonderlijk.


T


och komt daar met de intrede van de onderhouds- en DBFM-contracten langzaam verandering in. Het besef groeit dat niet de prijs van primair belang is, maar juist


levensduur, geluidseisen, vervangbaarheid, de contractuele on- derhoudsperiode en de daarbij behorende onderhoudskosten. Kwaliteit, uitgedrukt in een hogere EMVI-score, krijgt prioriteit en dus worden voegovergangen en opleggingen ook in de ont- werpfase steeds belangrijker.


Certificering Een ander werk waar deze werkwijze goed heeft gewerkt, is het Noorderbrugtracé in Maastricht. In goede samenwerking met Marc Tenfelde (hoofduitvoerder Strukton) is de planning perfec- te verlopen en zijn alle (meervoudige) voegovergangen zonder problemen ingebouwd. “Werken is één, maar aantonen is twee. MAURER heeft alle keuringen en certificaten netjes op een rij- tje en daar plukken wij als aannemer ook de vruchten van”, al- dus Tenfelde.


Steun in ontwerpfase


MAURER kijkt in het ontwerptraject al verder dan de vraagspe- cificatie of het uitgeschreven bestek en voorziet dan al in de on- dersteuningsbehoefte van bouwers. Door vroege vorming van een ontwerpdriehoek, bestaande uit architect / constructeur, aannemer en leverancier, worden slimmere keuzes gemaakt, ontwerpen geoptimaliseerd en levensduurbestendiger opgezet, grote onderhoudskosten in de beheerperiode vermeden en dat alles zonder afbreuk te doen aan de esthetica en gestelde eisen en normen.


Totaaloplossingen Tot slot denkt MAURER graag in totaaloplossingen, zoals ze dat samen met onderhoudsaannemer De Jong Zuurmond bewerk- stelligt. Emil van Mil, bedrijfsleider bij DJZ, looft de samenwer- king en de complete ontzorging die MAURER levert. Dit is met de huidige onderhoudscontracten een groot pluspunt. Al met al heeft het MAURER-concept doen blijken dat het mee- denken in het voortraject, het bieden van maatwerkoplossingen en het ontzorgen van opdrachtgevers een meerwaarde is voor alle partijen.


Meer informatie: www.maurer-soehne.nl


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 29


Samenwerking


Zo heeft MAURER in nauw overleg met Combinatie Mooder Maas (Dura Vermeer – Ploegam) en de architect enkele opleg- gingen van bruggen in het projectgebied van de Gebiedsont- wikkeling Ooijen – Wanssum voorzien van speciale trekveranke- ring, waardoor ze bij een minimale verticale en hoge horizontale belasting niet aan de wandel gaan. Hierdoor voldoen ze aan de constructieve eisen en passen ze vormtechnisch nog steeds in het beeld van de architect. Mike ter Voert, ontwerpmanager Dura Vermeer, is enthousiast over de werksfeer en het resultaat van de samenwerking, die wat hem betreft een vervolg krijgt bij andere opdrachten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com