search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
    


     


Nederland staat voor een enorme opgave. Klimaatverandering, energietransitie, de woonopgave, aanleg van grootschalig in- frastructuur: alles komt nu samen. Jaap Slootmaker, plaatsver- vangend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat: “Het wordt steeds drukker in de ondergrond. Heel bouwend Nederland moet daar rekening mee houden. Tegenwoordig kunnen we ondergrond- gegevens goed vertalen in 3D-modellen. Zo wordt de onder- grond virtueel zichtbaar en toegankelijk. Als we op deze manier zo vroeg mogelijk in het planproces onder het maaiveld kijken, levert dat enorme kansen op!” Tekst: Ceciel Fruijtier (Geodan) en Martin Peersmann (BRO/BZK)


G


oed onderbouwde beleidskeu- zes vinden hun basis in be- trouwbare gegevens uit het


stelsel van basisregistraties. De Basis- registratie Ondergrond (BRO) is, in com- binatie met de andere basisregistraties, onmisbaar voor een toekomstbestendig Nederland.


De BRO brengt alle gegevens over de Nederlandse ondergrond bij elkaar die onder verantwoordelijkheid van de over- heid worden verzameld. Bijvoorbeeld gegevens uit grondwaterputten, borin- gen en sonderingen. Die gegevens wor- den aangeleverd door de bronhouders, dit zijn bestuursorganen zoals gemeen- ten, provincies, waterschappen, het mi- nisterie van Economische Zaken en Kli- maat en uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat (RWS).


32 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com