search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Comfortabel én duurzaam Dr. Simon Hoffmann, CTO van mage- ba SA: “Voor de ontwikkeling van de TENSA®Polyflex Advanced hebben we de focus gelegd op het behoud van de voordelen van de bitumineuze voeg- overgangen, zoals het ononderbroken rijoppervlak, het hoge rijcomfort, de lage geluidsemissie, de veiligheid in gebruik, en tegelijkertijd op het elemineren van hun beperkingen”.


Flexibele voegovergangen, traditio- neel gemaakt van bitumineuze produc- ten, worden al lange tijd geplaagd door duurzaamheidsproblemen, vooral bij lage of hoge temperaturen. Continue dynamische belastingen en rem- en versnellingskrachten veroorzaken span- ningen in het materiaal, wat resulteert in ontbinding, plastische vervorming, scheuren, materiaalverlies en verlies van waterdichtheid. Mogelijk wordt dat nog verergerd door inconsistente kwaliteit als gevolg van het gevoelige productie- proces op de bouwplaats. Onderzoeken in samenwerking met EMPA (het Zwit- serse laboratorium voor materiaalkunde en materiaaltechnologie) hebben aange- toond dat van de chemische samenstel- ling van de gebruikte bitumen binnen de bandbreedte sterk kunnen variëren en een groot effect hebben op de uiteinde- lijke prestaties van het eindproduct.


Tweecomponenten-PU-materiaal In plaats van de traditioneel gebruik- te bitumineuze materialen, maakt de TENSA®Polyflex Advanced gebruik van een zeer duurzaam oplosmiddelvrij tweecomponenten-PU-materiaal. Waar traditionele bitumineuze produc-


1 Flexibel PU voegmateriaal 2 Stabilisator (PA50-PA135) 3 Geperforeerde hoeklijn


ten verstijven binnen het temperatuur- bereik waarin zij moeten functioneren, van +45°C tot -15°C, vertoont het PU- materiaal vrijwel geen veranderingen in het geteste temperatuurbereik van +60°C tot -40°C.


Het PU-materiaal dat wordt gebruikt voor de TENSA®Polyflex Advanced toont testwaarden van 650% rek bij breuk (vergeleken met 350% -400% voor traditionele materialen) en een ty- pische treksterkte van 14N/mm². Deze superieure eigenschappen verhogen niet alleen de duurzaamheid aanzienlijk, maar bieden ook ruimte voor veel gro- tere verplaatsingen tot een indrukwek- kende 90mm verlenging en 45mm com- pressie in SLS.


Een ander belangrijk voordeel van het PU-materiaal is het volledig elastische gedrag, waar bitumineuze voegover- gangen bekend zijn om hun plastische vervorming, vooral bij hogere tempera- turen als ze blootgesteld worden aan dynamische belastingen en rem- en ver- snellingskrachten. Bij het TUM-instituut in München zijn wielspoorproeven con- form ETAG032-3, bijlage M uitgevoerd. Aanvullend op de voorgeschreven me- thode is een groot aantal remcycli toe- gepast om optredende rembelastingen te simuleren. Vervorming na belas- ting en de daaropvolgende herstelcur- ve tonen een maximale vervorming van 0,5mm, waarbij vervormingen <10mm zijn toegestaan en volledig elastisch herstel van het oppervlak binnen één uur zonder schades. Het brede scala aan tests uitgevoerd op TENSA®Polyflex Advanced, hebben ge-


leid tot het toekennen van een European Technical Approval, ETA-12/0260, op 26 juli 2012.


Installatie


Installatie van de TENSA®Polyflex Ad- vanced is relatief eenvoudig en snel. Het tweecomponenten-PU-materiaal wordt ter plaatse bij de omgevingstempera- tuur gemengd. Het pasteuze mengsel vormt zich eenvoudig naar de afmetin- gen en vorm van de geprepareerde uit- sparing. Waar esthetische eisen van toepassing zijn, kunnen speciale vor- men bij bijvoorbeeld opstanden en trot- toirs eenvoudig worden gecreëerd, zon- der het risico van uitzakken na verloop van tijd.


1 2 3


Onderhoud In het kader van onderhoud zijn de voordelen van TENSA®Polyflex Ad- vanced misschien nog wel groter. De constructie vereist slechts een uitspa- ringdiepte van 60mm (voor de types PA15 tot PA40) en 70mm (voor de ty- pes PA50 tot PA135). De impact op het verkeer kan verder worden verminderd door de constructie gefaseerd per rij- strook te installeren. Bij gefaseerde in- stallatie wordt het reeds uitgeharde PU- materiaal uit een vorige fase chemisch opnieuw geactiveerd door het verse materiaal, waardoor een vrijwel naadlo- ze verbinding ontstaat. Deze chemische reactivering van eerder uitgehard PU- materiaal maakt het ook mogelijk dat kleine beschadigingen eenvoudig kun- nen worden gerepareerd door eenvou- dig vers materiaal op het beschadigde gebied aan te brengen. Ook maakt dit vernieuwing mogelijk van de toplaag, de bovenste 15mm, van de voegover- gangconstructie, waarmee de levens- duur van de constructie verder kan wor- den verlengd.


www.mageba.ch


Meer informatie: Nr.1 - 2019 OTAR


O Nr.1 - 2019TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com