search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
om onderhoud of renovatie te gebruiken voor de verlenging van de technische levensduur. Zo kan extra tijd worden ge- kocht om externe ontwikkelingen te mo- nitoren en een goed vervangingsbesluit te nemen.


Bedrijfswaardenmatrix Een tweede aspect van functioneel stu- ren betreft de koppeling tussen orga- nisatiedoelen en -waarden en het as- setportfolio of gehele netwerk waarop functioneel gestuurd wordt. Dit is via een bedrijfswaardenmatrix in te regelen. Een bedrijfswaardenmatrix geeft weer welke bijdrage een asset levert aan be- drijfswaarden op organisatieniveau. Dit kan voor een brug bijvoorbeeld water- toerisme of mobiliteit zijn, maar ook functie-eisen zoals de begaanbaarheid of bedrijfszekerheid van een object. In een matrix kunnen ook bijbehorende prestaties en risico’s gedefinieerd en in beeld gebracht worden. Een voorbeeld is het uitdrukken van de kans dat een brug deels of volledig gestremd is voor wegverkeer, gekoppeld aan de wens dat dit maar een bepaald aantal uren per jaar voor mag komen. Zo kan de asset- manager op de korte termijn beheer en


onderhoud richten op die assets die zo- wel technisch als functioneel de mees- te risico’s lopen. Op de langere termijn kan er dan vanuit de leveringszeker- heid voor bedrijfsdoelen een doelmatige planning gemaakt worden.


Adaptief inpassen en vervangen Functionele sturing van een brug vraagt ten derde om een langetermijnperspec- tief. De assetmanager moet monitoren hoe het systeem verandert en welke effecten dit kan hebben. Ook moeten middelen beschikbaar zijn en blijven voor continue bedrijfszekerheid. Stel dat de brug onderdeel is van een netwerk met verschillende andere bruggen en assetgroepen zoals kades, beschoeiin- gen en wegdekken. Als over 10 jaar te- gelijkertijd ook zes andere bruggen ver- vangen moeten worden, dan kunnen de lasten mogelijk over de tijd heen ge- spreid worden. Immers, een eigenaar wil liever gespreide kosten, aannemers hebben voorkeur voor continu werk en assetmanagers willen graag kwalitatief goede aanbiedingen tegen een goede prijs. De spreiding van de aanbesteding van renovatie en vervanging bevordert dit. Het adaptief inpassen en vervangen


van infrastructuur dus, waarbij de inpas- sing van nieuwbouw in de vervanging van bestaande infrastructuur expliciet wordt meegenomen.


Vijf stappen voor een vernieuw- de aanpak Er zijn vijf essentiële stappen voor een dergelijk adaptief assetmanagement. 1. In de eerste plaats moet het areaal in beeld zijn. Anders wordt het immers onmogelijk om risico’s te beheren, op kosten te sturen en om prestaties te borgen.


2. Naast het in beeld brengen van het areaal is de tweede stap het ontwik- kelen van verschillende scenario’s. Scenario’s helpen bij het verken- nen van het effect van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen op de technische einde-levensduur en de functionele einde-levensduur van een kunstwerk, assetgroep en het areaal. Scenario’s zullen deels ge- voed worden door de huidige tech- nische staat en functionaliteit van een kunstwerk en deels door exter- ne ontwikkelingen en onzekerheden. Scenario’s voor een brug beschrijven bijvoorbeeld de toekomstige mobili-


12 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com