search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Traktaat De Tractaatweg is een provinciale weg in Zeeuws-Vlaanderen aan de oostkant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De weg is vernoemd naar een traktaat (verdrag) tussen Nederland en België in 1960, waarin opgenomen was dat het kanaal Gent - Terneuzen verbreed zou worden. Onderdeel van dit traktaat was de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen Gent en Terneuzen aan de oostzijde van het kanaal (gedeeltelijk op Belgisch grondgebied en gedeeltelijk op Nederlands grondgebied).


is de BV verantwoordelijk voor de con- ditionering en het omgevingsmanage- ment. Als we terugkijken zijn we zeer tevreden over de samenwerking met stakeholders en omgeving. Tijdens de bouw hebben Boskalis en de BV samen het omgevingsmanagement verzorgd.”


De aanbesteding


Oprichting Tractaatweg BV Na besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Zeeland (GS) op 20 oktober 2015 is begonnen met het implementatietraject van een nieuwe overheids-BV. De geplande activiteiten werden doorgezet onder een BV in oprichting per 1 januari 2016. In het eerste kwartaal van 2016 hebben GS besloten over de statuten van de Tractaatweg BV en het instellen van een Raad van Commissarissen,die uit drie personen bestaat. Begin 2017 heeft de provincie Zeeland ook besloten om ook de realisatie van het knooppunt N62 Sloeweg toe te vertrouwen aan de Tractaatweg BV. Eind 2019 wordt de Tractaatweg BV opgeheven.


Tractaatweg.nl


tacheerd. De BV heeft geen eigen me- dewerkers. Daarnaast worden adviseurs ingeschakeld voor specialistische ken- nis. De aanbesteding en opdrachtverle- ning wordt door Tractaatweg BV zelf ge-


38 Nr.1 - 2019 OTAR


regeld. Thijs Gilde: “De organisatie van de Tractaatweg BV is opgebouwd vol- gens de IPM-filosofie. In het team zijn de disciplines techniek, contract, omge- ving en projectbeheersing geborgd. Zo


De aanbesteding is een niet-openba- re procedure geweest. Een concurren- tiegerichte dialoog maakte deel uit van de aanbesteding. Frank Goossen: “In het kwaliteitsdeel van de uitvraag aan de opdrachtnemer was gevraagd naar de projectorganisatie, de visie op sa- menwerking, het ontwerpproces en de borging van het ontwerpproces. De op- drachtnemer kon daarboven bonuspun- ten verdienen door minimaal 30% tot maximaal 50% van de aanneemsom uit te laten voeren door MKB-bedrijven. Tij- dens de concurrentiegerichte dialoog is de omvang van de SROI (social return on investment) besproken. Twee pro- cent van de aanneemsom is met SROI omgezet”. Frank Goossen: “De Life Cy- cle Costing (LCC) bedroeg 0,6% van de aanneemsom. Daardoor werd bij ont- werpkeuzes ook gestuurd op de gevol-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com