search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Functioneel   renovatie  vervanging


Assetmanagers staan voor een grootscha- lige uitdaging: de renovatie of vervanging van kunstwerken in hun areaal. Deze uit- daging vraagt om een strategische bena- dering waarbij het beheer van kunstwer- ken en infrastructuur in de organisatie is ingeregeld en waarbij functionele overwe- gingen over renovatie, vervanging en in- passing van nieuwbouw gemaakt kunnen worden. Dit is vaak nog niet vanzelfspre- kend. In deze bijdrage wordt een aanpak geschetst, waar technische én functione- le sturing aan zou moeten voldoen. Daar- na wordt deze aanpak kort toegelicht aan de hand van vijf stappen. Hiervoor zal een fictief voorbeeld van een brug worden ge- bruikt.


10 Nr.1 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com