search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
teit inclusief (de)intensivering van het gebruik van de brug, de effecten van klimaatverandering op de doorvaar- hoogte en diepte en het wegdek (uit- zetten bij warmte, begaanbaarheid bij wind, sneeuw of gladheid) of cir- culariteit (materiaalgebruik, wijze van beheer, veranderende eisen aan de beweegbare delen).


3. Stap drie betreft een verkenning voor alle objectcategorieën in een areaal aan de hand van indicatoren uit de scenario’s. Dit kan met behulp van stresstesten op de risico’s en pres- taties in relatie tot de realisatie van functie-eisen en bedrijfswaarden en met inachtneming van onzekerhe- den. De verschillende scenario’s ge- ven zo samen een richting en een tijdsvenster voor de besluitvorming over renovatie, vervanging of inpas- sing. Gegeven de verschillende sce- nario’s en de daarin benoemde onze- kerheden ontstaat dan inzicht in hoe het areaal het beste kan worden in- gericht. Zo kan worden bepaald wel- ke investeringen nodig zijn om de in- frastructuur functionerend te houden onder de verschillende scenario’s. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijk-


FUNCTIONEEL STUREN BETREKT DE DYNAMIEK VAN HET SYSTEEM BIJ ASSETMANAGEMENT


heden om de levensduur van een object te verlengen in relatie tot het functioneren van het hele infrastruc- tuursysteem en aan de informatie die dat oplevert wat betreft het type ver- vanging dat dan gewenst is (bijvoor- beeld 1-op-1 of met gewijzigde func- tionaliteit).


4. Met de informatie uit de derde stap kan een adaptieve programmering van renovatie en vervanging wor- den gemaakt. Adaptief gaat om het adequaat en tijdig reageren op ver- anderende ontwikkelingen, flexibele responsiviteit, én vroegtijdig antici- peren door te zoeken naar robuus- te investeringen onder verschillende scenario’s. Het is mogelijk om flexi- bel om te gaan met het moment en het type van vervanging, omdat de functies en bijbehorende prestaties voor de lange termijn beter inzich- telijk zijn. Ook is de afweging tussen meer of minder renoveren en eer- der of later vervangen inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn zowel inter- ne overwegingen, zoals de spreiding van kosten of gewenste functionele veranderingen, en externe ontwikke- lingen en maatschappelijke wensen in beeld. Ze kunnen aanleiding vor- men om te kiezen voor een bepaald soort renovatie of type vervanging. Het blijft wel zaak om een vinger aan de pols te houden; scenario’s kunnen wijzigen en nieuwe ontwikkelingen of disruptieve technieken kunnen op- komen. Er moet dus blijvend worden gemonitord.


5. Een vijfde stap is de keuze om een object anders te vervangen dan de huidige asset, of om nieuwe assets in te passen, omdat het systeem, de bedrijfswaarden of de functie-eisen veranderd zijn. In dat geval moet er een breder gebiedsproces worden ingericht. Toekomstgerichte infra- structuurplanning op het netwerk- van-netwerkenniveau dus, waarbij de functionele interacties tussen ver- schillende infrastructuurnetwerken (weg, spoor, water, energie, trans- porthubs) als uitgangspunt dienen voor de investeringsbeslissingen van assetmanagers.


Samenvattend We hebben geschetst wat de meer- waarde kan zijn van assetmanagement op basis van technische én functionele sturing. Functionele sturing geeft de as- setmanager meer inzicht in hoe hij zijn renovaties en vervangingen op areaal- niveau kan spreiden of strategisch kan clusteren. Voor de besluitvormer geeft het inzicht in de prestaties, risico’s en kosten die relevant zijn voor de bedrijfs- waarden en organisatiedoelstellingen. De vijf stappen maken het mogelijk ge- richt toe te werken naar een adaptieve programmering van assetmanagement die sturing op het netwerk-van-netwer- kenniveau ook mogelijk maakt.


Meer informatie:


www.crow.nl/thema-s/management- openbare-ruimte


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com