search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
    


Omgaan met klimaatveranderingen, stresstes- ten, sleufloze technieken en digitalisering zijn onder andere actuele thema’s die van groot be- lang zijn in de rioleringssector. Door deze the- ma’s te verwerken in het nieuwe, goed gevul- de RioleringsVakdagen Theater wordt voldaan aan de expliciete wens van de bezoeker om meer kennissessies te kunnen volgen. De beurs- organisatie werkt toe naar een toekomst waar- in de beurs een totaalplatform wordt voor de branche, waarbij netwerken centraal staat, za- ken kunnen worden gedaan en bezoekers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwik- kelingen en thematieken.


H


et RioleringsVakdagen Theater behandelt elke beurs- dag een thema. Op dinsdag is dat ‘verwaarding van grondstoffen uit het riool’, op woensdag ‘de toe- komst van onderhoud en inspectie’ en op donderdag ‘rioleren in de klimaatadaptieve stad’. Deze sessies worden ingevuld oor diverse partners uit de branche, onder andere Stichting IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) en IKT (Instituut voor ondergrondse infrastructuur). Stichting IKN bezet tevens met een aantal van hun leden de IKN Straat. Stichting IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzame- len, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. De stichting heeft speciale aandacht voor innovaties en decen- trale oplossingen rond stedelijk afvalwater.


Nieuw! Fitterijdemonstraties Tevens worden deze editie voor het eerst fi tterijdemonstraties gegeven door de fi tterijteams van Waternet en Waterbedrijf Gro- ningen. De Commissie Fitterijwedstrijden (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) werkt samen met beursorganisator Easyfairs en geeft de teams extra trainingsmogelijkheden voor de tweejaar- lijkse nationale kampioenschappen tijdens de Amsterdam Inter- national Water Week.


Aandacht voor afvalwatertransport Deltares brengt op woensdag 20 maart voor de CAPWAT Com- munity of Practice een actueel kennisprogramma, speciaal voor de afvalwatertransport professional. De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen), waarin de me- chanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gas- bellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAP- WAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en effi ciënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpers- leidingen met betrekking tot hydraulische aspecten.


Meer over RioleringsVakdagen De exposanten van RioleringsVakdagen presenteren innovatie- ve producten op het gebied van hemelwaterafvoer en -opvang en toepassingen/diensten voor het aanleggen, inspecteren, re- noveren, repareren en reinigen van riolering en rioolwaterzui- veringsinstallaties. Voornamelijk gemeentes, provincies, wa- terschappen, aannemers en de GWW sector komen de beurs bezoeken. RioleringsVakdagen wordt deze editie wederom in combinatie met Aqua Nederland Vakbeurs georganiseerd, waar- bij ruim 370 exposanten vertegenwoordigd zijn.


Beide vakbeurzen zijn gratis te bezoeken. Meer informatie:


www.rioleringsvakdagen.nl en www.aqua-vakbeurs.nl Nr.1 - 2019 OTAR


O Nr.1 - 2019TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com