search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
frastructuur. Hoewel assetmanagement een kader geeft waarin risico’s, presta- ties en kosten kunnen worden afgewo- gen, mist er vaak een strategie om ade- quate keuzes te maken als assets aan het einde van hun levensduur zijn. Die keuzes worden steeds urgenter, omdat Nederland grotendeels ingericht is en veel infrastructuur – van straatlantaarns en riolering tot het hoofdwegennet en waterwerken – is verouderd. Daarnaast moeten grote maatschappelijke opga- ven en veranderingen worden ingepast in de beheerde infrastructuur: de ener- gietransitie, mobiliteitsverandering en klimaatverandering vragen mogelijk om andere en andersoortige infrastructuur. Vervanging is het ideale moment voor gewenste transformaties. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, omschreef de ver- vangingsopgave eerder als ‘de groot- ste opgave ooit in Nederland’ – maar wat de opgave precies is, dat is nog niet helder.


A


Naar technisch-functioneel assetmanagement


Kunstwerken en lijninfrastructuren be- palen hoe infrastructuursystemen func- tioneren. De functie-eisen die een eige- naar van een wegennet heeft, worden bijvoorbeeld bepaald door de mogelijke prestaties van bruggen en verkeerslich- ten. Dit geldt voor alle fysieke infrastruc- tuursystemen. Het technisch functione- ren van de infrastructuur, en de keuzes die daarin worden gemaakt, hangen vaak samen in het bekende trio ‘pres- tatie’, ‘kosten’ en ‘risico’s’. Voor het stu- ren van beheer of het plegen van onder- houd of renovatie is dit een adequate insteek. Gewenste functies en organi- satiedoelen zijn betrekkelijk gemakkelijk te vertalen in prestatiedoelstellingen en een risicoprofiel. De aanname daarbij is echter wel dat zoals het systeem is in- gericht, het ook in stand wordt gehou- den. En dat is precies waar het knelt.


Functioneel sturen Functioneel sturen kan hier een ant- woord bieden. Functionele sturing gaat uit van de functies en onderliggende waarden die met assets behaald wor-


ssetmanagement komt steeds meer in beeld bij zowel publie- ke als private eigenaren van in-


Mark Zandvoort


Stefan Verweij


Over de auteurs Mark Zandvoort is werkzaam als Onderzoeker aan de Wageningen Universiteit (WUR) en Adviseur bij Tauw BV. Stefan Verweij is Universitair Docent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit artikel kwam tot stand uit een tweetal lopende onderzoeksprojecten. In ‘Vervanging Natte Kunstwerken in Onzekere Condities’ aan de Wageningen University & Research (Hoofdonderzoeker Mark Zandvoort, gefinancierd door Rijkswaterstaat) wordt onderzocht hoe omgegaan kan worden met onzekere condities bij keuzes over vervangen of renoveren van infra- structuur. In ‘Responsive Infrastructure through Responsive Institutions (RITRI)’ aan o.a. de Rijksuniversiteit Groningen (Co-onderzoeker Stefan Verweij, gefinancierd via NWO) wordt onder- zocht hoe infrastructuursystemen adequaat kunnen reageren op verandering en welke institutio- nele regels nodig zijn om daarvoor de juiste investeringen te doen. Dit artikel sluit aan bij een nieuw initiatief voor een kennisimpuls voor het managen van publieke assets in de openbare ruimte op initiatief van vijf gemeenten en CROW, met als doel te komen tot een leerstoel Managing Public Space aan de WUR (MaPS).


den. Bijvoorbeeld de functie mobiliteit of de waarde bereikbaarheid. In aanvul- ling op bestaand assetmanagement be- helst functionele sturing drie aspecten. Ten eerste moeten onzekerheden over externe ontwikkelingen in beeld worden gebracht zodat adequaat, doelbewust en kosteneffectief kan worden gereno- veerd en vervangen. Als tweede zullen de functie-eisen en waarden die nage- streefd worden in wisselwerking bezien moeten worden met het areaal van as- sets: welke verdeling in risico, kosten en prestatie voldoet maximaal aan de ei- sen en waarden over de tijd. In de der- de plaats brengt functionele sturing een langetermijnperspectief met zich mee (langer dan een beheer- en onderhouds- cyclus of een begrotingscyclus). Kosten en risico’s moeten ook op die lange ter- mijn (10 tot 50 jaar) beheerd en beheerst worden.


Onderbouwde vervangingskeuzes Onzekerheden over de langere termijn zijn er altijd. De brug bedient mobiliteit over weg en water, maar hoe ziet die mobiliteit er over 15 of 50 jaar uit? En wat is de invloed van klimaatverande- ring op de waterafvoer, brughoogte of berijdbaarheid van het wegdek? Het is mogelijk hier met toekomstscenario’s iets over te zeggen. Dit vraagt wel dat de onderliggende data aanwezig zijn en dat er een helder beeld is van de poten- tieel ingrijpende ontwikkelingen. Alleen dan kan er een slimme keuze worden gemaakt als de vervanging van de brug zich aandient. Actieve monitoring is ook van belang zodat disruptieve ontwikke- lingen vroegtijdig gesignaleerd worden en de bedrijfsvoering van de brug kan worden gecontinueerd. Wanneer deze goede basis voor een vervangingskeuze ontbreekt, dan kan het verstandiger zijn


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com