search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PVO EN KIWA WILLEN DE WRIJVING VAN


VERSCHILLENDE MATERIALEN BIJ VERSCHILLENDE AFWERKINGEN ONDERZOEKEN


Noodzakelijke herstelmaatregelen als gevolg van weggewandelde opleggingen.


zaak is dat de wrijving van het rubber- blok met zijn ondergrond ontoereikend is voor het opnemen van alle horizon- taalkrachten uit de bewegingen als ge- volg van temperatuur en verkeer. Dit is te voorkomen met enkele uitvoeringge- relateerde maatregelen en correcte ont- werpuitgangspunten”, aldus Makkink. Een van de oorzaken van wandelende opleggingen is dat deze niet goed wa- terpas liggen en zich niet tussen twee parallelle vlakken bevinden. “De ‘wig’ die zo ontstaat, geeft een extra horizon- tale kracht waar niet mee gerekend is. Een ander voorbeeld is de toepassing van curing compound als nabehande- ling van vers gestort beton om uitdro- ging tegen te gaan. Dit product kan de wrijving zeer nadelig beïnvloeden als het niet wordt verwijderd.”


Met het huidige inspectieregime – ge- middeld elke zes jaar een grondige functioneringsinspectie en jaarlijks een visuele toestand inspectie – worden dit soort gebreken normaal gesproken tij- dig door Rijkswaterstaat geconstateerd, stelt Van Beek. “Dat zijn vaak hele trage processen, maar ze stoppen zelden en verdienen dus de juiste aandacht. Ook vanwege de onverwachte hoge gevolg- kosten waar je als beheerder mee ge- confronteerd wordt, want de overige constructies zoals het betondek en de voegovergangen kunnen eveneens gro- te schade oplopen als de oplegging vol- ledig ertussenuit is gewandeld.” Mak- kink vult aan: “De beheerder kan ook de aannemer zijn met een lange garantie- of onderhoudsverplichting. Ook die wil geen sores die geld kosten, hinder ver- oorzaken en tot een beschikbaarheids- boete kunnen leiden.”


Ontbrekende kennis


In de praktijk blijken de huidige ont- werpvoorschriften voor opleggingen niet alles te dekken. Zo zijn de aan te houden wrijvingswaarden voor een con- structeur niet SMART genoeg omschre- ven, met enkel de indeling van contact- vlakmateriaal in ‘beton’ en ‘overig’. “Met name is veel onduidelijk over de vereiste afwerking van de ondergrond, bijvoor- beeld hoe ruw het oppervlak moet zijn. Als je dat niet weet, kun je daar dus ook geen rekening mee houden”, zegt Mak- kink. Ook hier zijn goede testen onont- beerlijk. “Het PVO wil samen met Kiwa een uitgebreid onderzoek starten om de wrijving van verschillende materialen bij verschillende afwerkingen te onderzoe- ken”, aldus Van Beek. Momenteel wordt gezocht naar belanghebbende partijen die de resterende 30.000 euro mee wil- len financieren.


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com