search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Componenten   slimste sluis  wereld


Schutsluizen voor de scheepvaart zijn in de vorige eeuw in gro- te aantallen gebouwd, vooral in de jaren dertig. Dat betekent dat veel sluizen de komende decennia het einde van hun levens- duur bereiken, of vanwege het toenemende scheepvaartverkeer niet meer over voldoende schutcapaciteit beschikken. Van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft, zijn er 52 vóór 2040 aan vervanging toe. Het innovatieprogramma MultiWaterWerk denkt dat “standaardisatie” een middel kan zijn om deze vervan- gings- en renovatieopgave zo efficiënt mogelijk aan te pakken.


Innovatie Belangrijke reden voor de start van MWW is dat sluisbeheerders in de loop der jaren te maken hebben gekregen met verschillende oplossingen voor het- zelfde probleem. De noodzakelijke spe- cialistische, lokale kennis en unieke re- serveonderdelen komen het beheer, de beheersbaarheid en de beschikbaarheid van de sluis niet ten goede. Dat leidt tot een verslechtering van de prestaties van de sluis. Het streven is naar standaar- disatie in ontwerp en realisatie van een sluis. Dit levert lagere life cycle costs op en een betere voorspelbaarheid in bouwkosten en -tijd. Bovendien neemt


16 Nr.1 - 2019 OTAR


de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van sluizen toe. Kortom, Nederland is op zoek naar de slimste sluis ter wereld.


In een deelproject van MWW heeft Mo- vares een model ontwikkeld dat een conceptuele analyse van het te renove- ren kunstwerk integreert met een com- ponentenanalyse, vormgegeven in een 3D modelleerprogramma. Zo kan sneller en goedkoper worden gebouwd, terwijl tegelijkertijd de sluis voldoet aan de ge- stelde eisen.


“De tijd is er rijp voor.”, zo stelt Jan Dirk van Duijvenbode, innovator en bedenker


van MultiWaterWerk. ”Om ervoor te zor- gen dat het transport over water niet tot stilstand komt, moeten we de komen- de jaren in Nederland 52 sluizen reno- veren. Ze zijn bijna aan het eind van hun levensduur en voldoen vaak niet meer aan de eisen van deze tijd. Implementa- tie van het model betekent dat gegene- reerde kennis bewaard en benut wordt en dat we niet voor elke sluis vanaf spe- cifi caties naar oplossingen zoeken.”


Gerard Krooshoop, projectleider/ad- viseur waterbouw bij Movares, stel- de voor boter bij de vis te doen en een proefneming met een 3D-ontwerp van een sluisdeel, voortbordurend op het samen met Jan Dirk ontwikkelde model. Na uitwisseling van kennis, een kijkje in de 3D-keuken bij Movares, en Jan Dirks co-creatie ‘dynamische standaard’ heb- ben Gerard en Jan Dirk het idee van de dynamische standaard uitgewerkt in een gestandaardiseerd drijvend rem- mingwerk.


Het kennismodel van Van Duijvenbode


“De planning van het renovatieprogram- ma van zo’n vijftig sluizen kunnen we al- leen halen als we niet voor elke sluis af- zonderlijk naar oplossingen zoeken, maar gebruik maken van eerder opgebouwde kennis en ervaring. Zo kun je steeds snel- ler en goedkoper bouwen en er tegelij- kertijd voor zorgen dat een sluis voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld” stelt Jan Dirk van Duijvenbode.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com