search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
     


Duurzaamheid   uitvraag  uitdaging


Rijkswaterstaat (RWS) onderzoekt hoe de capaciteit van de A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad vergroot kan worden. Het vastgestelde voorkeursalternatief gaat uit van een uitbrei- ding van twee naar drie rijstroken per rijrichting. Het RWS-pro- jectteam van A6 Lelystad heeft de opdracht om een Tracébesluit te maken inclusief een ruimtelijke reservering voor duurzaam- heidsinitiatieven. Maar hoe zet je duurzaamheid in de uit- vraag? Hoe zorg je voor een duurzame aanpak en is dit heel an- ders dan de normale manier van werken? We vragen het Jan Kolvoort, planstudiemanager RWS, Willem Maris, projectleider W+B, Frank Hoekemeijer, adviseur duurzaamheid RWS en Rob Dijcker, adviseur duurzaamheid W+B.


50 Nr.1 - 2019 OTAR


O


p dit moment focust het team zich op de vertaling van de duurzaamheidskansen in ruim- telijke consequenties. In opdracht van datzelfde RWS-projectteam stelt het in- genieursbureau Witteveen + Bos (W+B) daarvoor het Tracébesluit en de milieu- effectrapportage (MER) op. RWS heeft voor dit project een hoge duurzaam- heidsambitie. Deze is doorvertaald naar een uitvraag aan de ingenieursbureaus, die door W+B is gewonnen.


Ambitie RWS heeft een hoge duurzaamheid- sambitie in dit project. Kolvoort: “We borduren voort op projecten als A6 Al- mere en InnovA58. Ook zij hebben stap- pen gezet op weg naar een zo duur- zaam mogelijke snelweg. Wij willen weer een volgende stap zetten. En na ons zijn er ongetwijfeld weer andere project- teams die ook weer een stapje verder kunnen en mogen gaan. Daarom willen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com