search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
HET BEELD VAN DE ONDERGROND WORDT STEEDS COMPLETER


Het verbinden van de boven- met de ondergrond levert kansen op


Voorloper


Het gaat om meer dan 450 organisa- ties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het inwinnen en bijhouden van de gegevens en voor het borgen van de kwaliteit daarvan. De BRO vormt de centrale plek waar al die gegevens ge- standaardiseerd worden opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld voor hergebruik. Nederland loopt hiermee wereldwijd voorop. Niet voor niets is de BRO in januari 2019 uitgeroepen tot de winnaar van de Infratech Innovatie- prijs! Andere landen zoals Denemarken en Groot Brittannië hebben besloten dit voorbeeld te gaan volgen.


Locatiegebonden data Ype Heijsman, directeur Netwerkma- nagement Rijkswaterstaat Midden-Ne- derland: “Zonder ondergrond geen bo- vengrond: we hebben gegevens over de ondergrond nodig om de grote maat- schappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden. Zelf werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar land. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Om onze wegen, vaarwegen en kunstwerken te beheren en om te kunnen zien of een nieuw tracé wel op een goede plek komt te liggen, is inzicht in de ondergrond on- ontbeerlijk. Je moet checken of dat wel of niet samengaat met de bodemge- steldheid zoals veengrond, wat de ont-


wikkeling van een rivierloop is en of je te maken hebt met andere ondergrond- se gebruiksfuncties, zoals onze strategi- sche drinkwaterreserves. Goed inzicht daarin helpt om proceduretijden te ver- korten en faalkosten te vermijden.” In de BRO staan alle gegevens over de on- dergrond bij elkaar, of het nu gaat om de aanwezigheid van delfstoffen of de hoogte van de grondwaterspiegel. Die gegevens zijn vervolgens te combineren met bovengrondse gegevens uit de an- dere basisregistraties - locatie is de ver- bindende factor.


Open 3D-data


Uniek zijn de digitale 3D bodem- en on- dergrondmodellen die de BRO als open data beschikbaar stelt. Wat zich boven de grond afspeelt, kan iedereen in prin- cipe waarnemen. Martin Peersmann, programmamanager BRO: “Bij digita- le informatie over de bovengrond kun- nen de meeste mensen zich daarom wel wat voorstellen; je kunt die informatie in gedachten een plek geven in de reële wereld om je heen. Met de ondergrond ligt dat anders: die zie je niet, tenzij je gaat graven. Mensen vinden het daarom vaak moeilijk om zich een voorstelling van de ondergrond te maken en gege- vens over de ondergrond te interprete- ren en begrijpen. Al helemaal in relatie met de bovengrondse leefomgeving. Met het beschikbaar stellen van digitale 3D modellen maakt de BRO de onder-


grond letterlijk en fi guurlijk transparant, inzichtelijk en toegankelijk.”


BZK heeft in samenwerking met mede- overheden en uitvoeringsorganisaties als RWS een aantal Proof of Concepts (PoCs) uitgevoerd om de meerwaar- de van de BRO te illustreren. De me- dewerkers en bestuurders die vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstel- lingen bij de PoCs betrokken zijn, zijn zeer enthousiast over de integrale aan- pak van de BRO. Ook geven zij aan dat er in Nederland behoefte is aan een Na- tionale Regisseur van de Ondergrond. Zo’n regisseur verbindt alle partijen die bij het vraagstuk betrokken zijn, maar stijgt boven de partijen uit, kan knopen doorhakken en besluiten nemen die het overkoepelend Nationaal belang dienen.


Betere besluiten Met behulp van 3D visualisaties (VR) op het internet of middels augmented re- ality (AR) op je telefoon kan iedereen nu een virtueel kijkje onder z’n voeten nemen op iedere locatie in Nederland. Anand Ramdien, coördinator Value En- gineering/Value Management bij Rijks- waterstaat: “Niet alleen kunnen zo veel meer mensen vanuit verschillende disci- plines meedenken over de voorliggende vraagstukken, ook voor omwonenden en de betrokken bestuurders wordt het geheel veel inzichtelijker en begrijpelij- ker.” Het delen van deze virtuele ruim-


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com