search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Kolvoort: “Door nu al intensief met sta- keholders te praten, kunnen we met el- kaar verkennen hoe we kansen voor hun ambities kunnen combineren. Hier- door kunnen wij in de ruimtelijke proce- dure voorkomen dat wij te beperkende kaders stellen. Daarnaast willen we in gezamenlijkheid onderzoeken hoe we kansen kunnen meekoppelen en zaken slimmer kunnen oppakken. Dit is ook in de geest van de nieuwe omgevingswet, waarin gebiedsgericht werken centraler komt te staan. De wensen en initiatieven moeten via het reguliere klanteisenpro- ces dat wordt gehanteerd binnen onze omgevingsmanagement-aanpak landen in het Wegontwerp en het Landschaps- plan en tenslotte onderdeel worden van het OTB en het TB.”


Participatie Door gebiedsgericht werken creëer je een vorm van participatie. Mensen voe- len zich betrokken bij het proces, je cre- eert draagvlak en het heeft invloed op het ontwerpproces. Kolvoort: “Hoe eer- der je stakeholders in de omgeving meeneemt in een participatietraject, hoe groter je draagvlak wordt en hoe minder discussies je aan het eind van het pro- ject hebt. Die voer je namelijk al eerder. Tegenstand hoor je toch graag aan het begin en niet aan het einde van het pro- ces. Hoe eerder je met het participatie- traject begint, hoe meer kans je hebt om er met goede gesprekken samen uit te komen.”


Naast het participatietraject zijn er vier duurzaamheidssessies georganiseerd met de omgevingspartijen, om zo wen- sen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk te maken en om zoveel mogelijk samen te kunnen werken. Hoekemeijer: “Voor de duur- zaamheidssessies hebben wij gericht personen van de omgevingspartijen uit- genodigd, aangevuld met externe ex- perts en collega’s van Rijkswaterstaat. Dit zijn de zes thema’s waarop men kansen en ideeën kon inbrengen tijdens de duurzaamheidssessies: - Energie


- Klimaat en water - Circulaire economie - Smart mobility - Natuur, landschap en ruimte - Leefbaarheid en gezondheid


HET BEST HAALBARE BESLUIT IS EEN GOED BESLUIT, OOK ALS HET NIET 100% DUURZAAM IS


Tijdens twee werksessies in mei en juni is bij de thematafels een behoorlijk aan- tal concrete kansen opgehaald. Deze hebben wij opgenomen in een Kan- senwaaier. Wij hebben van veel orga- nisaties positieve feedback ontvangen op dit tussenresultaat.” Het vervolgtra- ject is het bepalen van de impact van de kansen op enerzijds het wegont- werp en het ruimtebeslag van het Tra- cébesluit en anderzijds de impact op het contract voor de realisatie van de wegverbreding. Hiermee wordt inzich- telijk gemaakt wat er voor nodig is om de kansen daadwerkelijk te kunnen op- nemen. Kolvoort: “Door in het stadium van de planstudie al met elkaar de par- ticipatie in te zetten en kansen en am- bities te verkennen heb je een grotere kans dat een project in goede harmonie verloopt.”


Om te bepalen of ideeën en wensen uit het participatietraject daadwerkelijk haalbaar zijn, zitten er op verschillende tijdstippen in het proces toetsmomen- ten. Kolvoort: “We zijn in dit stadium op zoek naar de ruimtelijke consequenties van de duurzaamheidskansen. Die moe- ten een plek krijgen in het Tracébesluit en het ontwerpproces. Er zijn ook idee- en geopperd op het gebied van duur- zaamheid en innovatieve oplossingen die pas invloed hebben in het realisatie- contract, zoals bepaalde werkwijzen of


materialisatie van zaken of zelfs over de inrichting. Wij streven ernaar om die be- slissingen te nemen op het moment dat het moet. Niet heel veel eerder, maar ze- ker niet later.”


Ambities vasthouden Het projectteam van A6 Lelystad heeft de opdracht om een Tracébesluit te ma- ken inclusief een ruimtelijke reservering voor duurzaamheidsinitiatieven. Op dit moment focust het team zich op de ver- taling van de duurzaamheidskansen in ruimtelijke consequenties. Hoekemeijer: “We denken uiteraard nu al na over de volgende fase, door bijvoorbeeld een overdrachtsdocument uit te vragen. Dat is onderdeel van de aanpak duurzaam GWW. Daarin borg je dat je alles vast- legt wat we in de planuitwerking hebben uitgezocht en besloten. Aan het ein- de, als we een vastgesteld Tracébesluit hebben, kun je de balans opmaken: wat waren aan het begin de doelstellingen, welke besluiten hebben we in de tus- sentijd genomen en waar staan we nu aan het einde? Dat geven we mee aan de volgende fase, de contract- en rea- lisatiefase. In de overdracht borgen we de ambitie en de besluiten, zodat het ambitieniveau hoog blijft.”


Meer informatie: www.rws.nl/a6lelystad


v.l.n.r. Jan Kolvoort, Frank Hoekemeijer en Willem Maris Nr.1 - 2019 OTAR


O Nr.1 - 2019TAR 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com