search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
kopen en hoogwaardig verwerken. Het resthout gaat naar de energiecentrale. Jeroen Nagel: “Het bijzondere doet zich dan voor dat RWS bij de productie van natuurlijke materialen van de traditione- le inkooporganisatie ook een verkoop- organisatie gaat worden. En wie weet is dat ook voor andere materialen een toekomstperspectief. Dat vraagt vervol- gens weer om andere kennis en skills.”


Ketenpartners


Om houten of biobased toepassin- gen te implementeren of uit te zoeken wat daarvoor nodig is, is het belangrijk om de ketensamenwerking, zoals die is ontstaan bij de verkenning, te besten- digen. Jeroen Nagel: “Acties op korte termijn hebben betrekking op het mo- biliseren van interne en externe stake- holders, commitment en eigenaarschap scherp krijgen van de bestaande par- tijen en partijen betrekken die dat nog onvoldoende zijn (provincies, aanne- mers, waterschappen etc.). Per kansrij- ke toepassing (zoals damwand, geleide- rail, geluidscherm, brug, lichtmast) moet dan een werkgroep ingericht worden


IN ZWEDEN IS ‘WOOD FIRST’ WETTELIJK VASTGELEGD


met alle ketenpartners daarin vertegen- woordigd. Een aparte werkgroep wordt ingericht gericht op communicatie, het vertellen van het juiste ‘verhaal’ om het imago van hout te versterken.” Parallel aan de werkgroepen is het noodzake- lijk onderzoek uit te voeren. Denk hier- bij aan een marktanalyse met scenario’s naar vraag en aanbod van houten toe- passingen, meer lifecycle analyses per toepassing en on¬derzoek naar eigen- schappen van verschillende houtsoor- ten.


RWS gaat in 2019 als vervolg op de ver- kenning samen de volgende stappen zetten: 1. Opstellen programmaplan: invullen van ambitie-agenda, onderzoekagen- da en actieagenda


2. Samenwerking bekrachtigen: betrek- ken van additionele stakeholders (op- drachtnemers in de bouw, decentrale overheden) en het sluiten van een ak-


koord tussen de publieke en private sector met concrete doelstellingen


3. Kennisdelen intern RWS: actief be- trekken van de afdelingen Contract- management en Inkoop van RWS die direct gaan over de realisatie van pro- jecten


4. Communicatie en imago: het verhaal van hout en hoe hout kan bijdragen aan het realiseren van de doelstellin- gen van RWS op het gebied van CO2 en circulaire economie per doelgroep verder uitwerken.


Jeroen Nagel en Antoine Giezen: “We merken dat ieder individu positief staat tegenover herintroductie van hout in de keten, maar dat in groepsverband er nog weerstand valt te overbruggen. We roepen de markt dan ook op om proac- tief te zijn en niet te wachten met opvra- gen van RWS. Zoek de samenwerking en stel uw vragen op circulair@rws.nl of natuurlijkkapitaal@rws.nl”.


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com