search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ontwikkelingen op de bedrijventerrei- nen in de Kanaalzone en de fusie van Zeeuwse havens met de havens van Gent.” De doelstellingen van het project zijn een verbeterde verkeersveiligheid, een vlotte verkeersafwikkeling, een op- timale bereikbaarheid van het indus- trie- en havengebied in de Kanaalzone, een goede bereikbaarheid van Terneu- zen en omgeving en het voorkomen van sluipverkeer in omliggend gebied. Frank Goossen: “Om deze doelen te kunnen bereiken is de hele Tractaatweg ver- breed naar twee keer twee rijstroken. De aansluitingen op de Tractaatweg bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) zijn ongelijkvloers geworden. In het land- schap zijn aanpassingen gedaan om de weg minder te laten opvallen en is er nieuwe natuur gerealiseerd als com- pensatie voor het wegvallen van natuur- waarden.” Thijs Gilde: “De weg is nu over de gehele lengte een autoweg. Aan grote delen van de 41 km lange weg is tot en met 2018 gewerkt om deze in zijn geheel 2x2-strooks en ongelijkvloers te maken. Daarbij heeft de N62 naast de Westerscheldeoeververbinding nog een tweede tunnel gekregen, namelijk de Sluiskiltunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen.”


Overheids-BV Voor de reconstructie van de Tractaat- weg is er een zelfstandige organisatie opgericht, namelijk de Tractaatweg BV. De provincie Zeeland is 100% aandeel- houder van de BV, heeft de scope van het project (het ‘wat’!) vastgesteld in een overeenkomst van opdracht en is de fi - nancier van het project. Tractaatweg BV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project (het ‘hoe’!). De doelstel- ling is om binnen tijdschema en bud- get de verdubbeling van de Tractaatweg te realiseren; effi ciënt en effectief, vei- lig, conform gestelde kwaliteitseisen en met een goede samenwerking van par- tijen (omgeving, aandeelhouder, aanne- mer en stakeholders). Thijs Gilde: “Met de negatieve ervaringen van het pro- ject Sloeweg en de positieve ervaringen van de Westerschelde- en Sluiskiltun- nel heeft de provincie gekozen voor de constructie van een overheids-BV voor de Tractaatweg. Door een heldere afba- kening van de scope en de fi nanciën is


DE HELE TRACTAATWEG IS VERBREED NAAR TWEE KEER TWEE RIJSTROKEN


Thijs Gilde en Frank Goossen, foto: Mark Neelemans


Faunapassage halverwege de Tractaatweg, foto: Sky Pictures


een kader gecreëerd voor de Tractaat- weg BV. De BV bepaalt binnen deze kaders hoe het project wordt gereali- seerd.” Door het scheiden van de ‘wat’ en de ‘hoe’-vraag is een afstand gecre- eerd tussen project en politiek. Het gro- te voordeel van de bv is dat het zijn ei- gen eenvoudige en snelle procedures kan hanteren, waarbij wel uiteraard re- kening moet wordt gehouden met wet- telijke bepalingen. Daardoor is de BV daadkrachtig en snel in zijn besluitvor- ming en zijn er korte lijnen tussen op- drachtgever en opdrachtnemer.” De BV


rapporteert en legt verantwoording af aan de provincie Zeeland. Ook vindt er toezicht plaats op het functioneren van de BV door de aan de projectorganisa- tie toegevoegde Raad van Commissa- rissen. Onderdeel van de ‘hoe’-vraag is de inrichting van de eigen organisatie.


Pop up personeelsbestand Het medewerkersbestand van de Tractaatweg BV bestaat, vanwege het korte bestaan van de BV, uit externe inhuur en een aantal medewerkers die vanuit de Provincie Zeeland zijn gede-


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 37


Kruising Axelse Sassing november 2018, foto: Sky Pictures


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com