search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Werksessie parametervaststelling


Het traject is vervolgd in een gezamen- lijke werksessie om van de negentien bouwdelen uit de decompositie de pa- rameters vast te stellen. Als eerste stap is de implementatie van de bouwdelen vastgesteld. Bouwdelen zijn als volgt geïmplementeerd: - Ruimtereservering: voor deze onder- delen is enkel een ruimte gereserveerd (afmetingen) waarbinnen in een latere fase een gedetailleerd onderdeel ge- plaatst wordt.


Afb. 4 Digitaal parametrisch remmingwerkmodel


- Verdere detaillering: - Niet toegepast: deze onderdelen zijn geen onderdeel van het Standaardrem- mingwerk.


Voorbeeld van optimalisatie Patrick Hendriks van Bosch Rexroth geeft een voorbeeld voor het optimaliseren van aandrijfcon- cepten bij sluisontwerpen. “Vaak wordt er in de eerste ontwerpfases nog uitgegaan van traditio- nele hydraulische of elektromechanische aandrijvingen. Er zijn echter ook andere concepten denkbaar zoals elektrohydraulische of elektromechaniche actuatoren. (afbeelding 5 en 6). Een keuze voor dit soort innovatieve systemen biedt voordelen in termen van veiligheid, energie-effi- ciëntie en onderhoud, maar kan ook een voordelig effect hebben op de totale constructie van de sluis. Door in een vroegtijdig stadium de afweging en keuze te maken voor het optimale aandrijf- concept, kunnen de mogelijke effecten en voordelen hiervan op het totale sluisontwerp optimaal benut worden” aldus Patrick Hendriks. “Denk bij een keuze voor elektrohydraulische actuatoren bijvoorbeeld aan een fysieke ruimtebesparing in het sluisontwerp, door het elimineren van een hydraulisch aggregaat. Hierdoor kan de omvang van de betonkelder aanzienlijk worden terugge- bracht”. De keuze voor elektrohydraulische (EHA) of elektromechanische (EMA) cilinders wordt bepaald door de eigenschappen van beide oplossingen en de slaglengtes en belastingen zoals samengevat in tabel 3.


Afb. 5 Elektrohydraulische cylinder


Afb. 6 Elektromechanische cylinder


In Tabel 1 op pagina 20 zijn de bouwde- len en de implementatie weergegeven. Van de nader uit te werken onderdelen zijn in de werksessie de parameters met bijbehorende parameterkeuzes vastge- steld. (Zie tabel 2 parametermatrix).


VR-sessie


Tabel 3 Overzicht van een mogelijke standaard voor bewegingswerken


De afspraken uit de werksessie zijn door Movares uitgewerkt in het parametrisch 3D-model. Om inpassing in een realis- tische situatie te beoordelen is het 3D- model geanimeerd en in een realistische omgeving geplaatst. Omdat Movares over een 3D-omgeving van de sluis en stuw van Amerongen beschikt is ervoor gekozen om hierin de animatie van het standaard remmingwerk te plaatsen. In de VR-sessie is het standaard rem- mingwerk gepresenteerd in de vorm van een digitaal 3D-model en een animatie- bestand in de VR-omgeving van sluis Amerongen. Aan de hand van deze drie onderdelen is de matrix met keuzen en het 3D-model aangescherpt. Resultaat is een animatie waar iedereen zich met een VR-bril over, op, en rond het drij- vend remmingwerk kan bewegen.


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 19

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com