search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
gen aan de slag om gezamenlijk tot een sluisontwerp te komen dat voldoet aan alle eisen, uitvoerbaar is én goed is te onderhouden (M).


Componenten


Hier komt ook het tweede model (zie afbeelding 2) in beeld: de elementen waarmee een sluisontwerp kan worden opgebouwd. Deze elementen moeten worden ontworpen op basis van de ei- sen en de omgevingskenmerken. Sa- men moeten ze één functionerende sluis opleveren. Jan Dirk van Duijvenbode: “Ik heb eerst een grove onderverdeling gemaakt: geometrie, sluishoofd, sluis- deur, kolk, schutfunctie en nutsfacilitei- ten. Deze onderdelen heb ik weer opge- splitst in kleinere componenten waarbij de Marijkesluis het vertrekpunt is. Als je dit proces doorzet, kun je uiteinde- lijk een sluis tot op de kleinste onder- delen uiteenrafelen en in een 3D-model- leerprogramma vormgeven. Met deze onderdelen kun je een sluiselement sa- menstellen en vastleggen in 3D-tekenin- gen. Als je slim ontwerpt en variabelen definieert, krijg je bouwstenen die op ie- dere locatie kunnen worden ingepast.


Open source database Jan Dirk van Duijvenbode: “Die opsplit- sing voor alle elementen van sluizen vraagt om een behoorlijke investering, maar ik ben ervan overtuigd dat je die met drie MultiWaterWerken terugver- dient. Verder moeten we de gegevens vastleggen in een BIM open source da- tabase. Naast de componenten moeten in die database ook ervaringen worden vastgelegd, goede en slechte. Ontwer- pers kunnen dan altijd gebruikmaken van de nieuwste gegevens, voortbou- wen op beproefde concepten en hun ei- gen resultaten weer toevoegen aan de database. Dan ontwikkel je kennis en werk je met elkaar toe naar die slimste sluis ter wereld. Als overheid kunnen we hier in samenwerking met onderzoeks- instituten en het bedrijfsleven een werk- bare vorm voor vinden.” Kortgezegd werkt de methode Van Duijvenbode twee kanten op: je begint op hoog ni- veau met het systematisch beschrijven van het areaal en het programma van ei- sen. Vervolgens bouw je met de kleinste 3D-elementen en de kennis en ervaring van eerdere projecten snel en efficiënt


18 Nr.1 - 2019 OTAR


een sluis die precies past bij de situatie ter plaatse. Nederland krijgt een steeds slimmere sluizenfamilie en marktpartijen exporteren steeds slimmere ontwerp- kennis. Dat lijkt de slimste sluis ter we- reld!


Proef Remmingwerk Gerard Krooshoop en Jan Dirk van Duij- venbode delen het idee dat 3-dimensi- onaal ontwerpen een bijdrage kan le- veren om elkaar beter te begrijpen en zodoende sneller en efficiënter te wer- ken. Na een kijkje in de 3D-keuken bij Movares, en Jan Dirks co-creatie ‘dyna- mische standaard’ hebben Krooshoop en MultiWaterWerk het idee van de dy- namische standaard uitgewerkt in een proef, met als doel het bundelen van kennis, het communiceren met alle sta- keholders, het vastleggen van ontwerp- keuzen en dit alles eenvoudig aan te kunnen passen. Het traject startte met het vooronderzoek van Rijkswaterstaat. Uit dit vooronderzoek is geconcludeerd dat standaardisatie bij een drijvend rem- mingwerk goede kansen biedt omdat deze bijna overal zijn toe te passen. Een remmingwerk is een afmeercon- structie bij een sluis waar schepen vei- lig kunnen afmeren en wachten tot dat ze veilig door de sluis kunnen. Rijks- waterstaat heeft een 2D-opzet voor het ontwerp van het drijvend remmingwerk geïnitieerd. De proef bestaat uit een startbespreking om de uitgangspunten voor het standaard remmingwerk vast te stellen, een werksessie waarin vanuit een 3D-model en decompositie de ei- sen per onderdeel worden vastgesteld,


een Virtual Reality-sessie waarin we het model vanuit de voorgaande ses- sie nader kunnen bekijken en kunnen aanscherpen, en het printen van twee schaalmodellen (schaal 1:20 en 1:100) waarin de resultaten zijn vastgelegd.


De basiskenmerken van het drijvende remmingwerk zijn: 1. Het remmingwerk is geschikt voor scheepvaartklasse CEMT-Va (lxb=110mx11,4meter) 2. Lengte remmingwerk 133 meter 3. Palen hart op hart 13,5 meter 4. Lengte wrijfhouten 4 meter 5. Trap hart op hart 27 meter 6. Bolders hart op hart 13,5 meter 7. Opbouw uit standaardelementen 8. Elementen met wrijfhouten zijn uit- wisselbaar


Decompositie en 3D-model Voor het ontwerp van het standaard drij- vende remmingwerk is een 2D-ontwerp van RWS als basis gehanteerd. Hiervan is een decompositie gemaakt volgens de systematiek van de NEN2767. De decompositie resulteert in een onder- verdeling in 19 bouwdelen.


De bouwonderdelen zijn vervolgens verwerkt in het 3D-parametrische rem- mingwerkmodel van Movares. Resultaat is de conceptversie van het standaard remmingwerk. Hierbij is de parametri- sche aanpak een groot voordeel geble- ken: voorstellen tot optimalisaties zijn eenvoudig en snel in te voeren en effec- ten direct zichtbaar.


Afb. 3 Digitaal detailmodel en 3D geprint model (schaal 1:20) van het remmingwerk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com