search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ze voor hout vergroot in de GWW, is de komst van Lifecycle Analyses (LCA), Lifecycle Costs (LCC’s) en Total Cost of Ownershipmodellen (TCO’s). De milieueffecten kunnen tegenwoordig worden omgerekend tot één getal, uit- gedrukt in euro’s die benodigd zijn om de milieuschade te herstellen: de Milieu Kosten Indicator (MKI). De milieukosten van de hele levenscyclus en de kosten kunnen zo objectief worden beschouwd en gewogen in te maken materiaalkeu- zes. In de tabel laten de kolommen MKI, CO2 en Primaire Grondstof zien hoeveel er beter wordt gescoord ten opzichte van de meest gebruikelijke (referentie) toepassing.


Hout en biobased alternatieven laten per productgroep zien dat ze een lagere MKI hebben. Jeroen Nagel: “De opga- ve is nu om hout en biobased producten een “eerlijkere” kans te geven ten op- zichte van wat we traditioneel gewend zijn toe te passen.”


RWS en het Klimaatakkoord


Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. Daarmee ligt er een omvangrijk samenhangend pak- ket waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49 procent kan terugdringen. De komende maanden rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de afspraken door. Alle sectoren zullen daaraan moeten bijdragen. Met de koers 2020 heeft RWS haar richting al bepaald, met een belangrijkste koerswijziging dat RWS de zorg voor een duurzame leefomgeving als een kerntaak is gaan beschouwen. RWS heeft dit vertaald naar concrete mijlpalen. Zo werkt RWS in 2030 Circulair om in lijn met de Rijksbrede afspraken in 2050 circulair te zijn. In 2017 is RWS gestart met het ‘Impulsprogramma Circulaire Economie’. Vanuit dit programma is in 2018 een ver- kenning uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de potentie van hout- en biobased producten in de GWW-sector en de behoefte tot samenwerking te onderzoeken. Biobased producten zijn pro- ducten die (deels) worden gemaakt van bijvoorbeeld gras, riet, hout, bamboe, aardappelzetmeel. Daarnaast heeft RWS de Businessunit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K) opgericht om businesscases te ontwikkelen om de vrijkomende biomassa van het RWS-areaal te ‘verwaarden’.


Imago en beeldvorming van hout


Antoine Giezen: “De voornaamste be- lemmering dat hout nog niet volop wordt ingezet in de GWW heeft te ma- ken met het gebrek aan kennis over hout en het imago. RWS heeft bijvoor- beeld vrijwel geen houtexpertise meer in huis. Gebrek aan kennis heeft als gevolg dat er vooroordelen ontstaan met be- trekking tot hout en dat automatisch be- ton en/of staal wordt toegepast. Twintig jaar geleden is er vanuit een beleidsprik- kel ‘20% meer hout in de GWW’ een aantal houten toepassingen zoals de geleiderail, portalen en lichtmasten ge- plaatst. Die producten zien er zonder enige conservering nog prima uit. We


willen hout aan de hand van die praktijk- voorbeelden graag opnieuw introduce- ren in ons areaal en op grotere schaal.” Een vooroordeel van het gebruik van hardhout is dat het tropische bossen zou bedreigen. Het kappen van bomen wordt in de publieke opinie vaak als ne- gatief beschouwd. Het gegeven dat het gebruik van duurzaam hout leidt tot behoud van het bos is nog niet bij ie- dereen ‘common sense’. Het meer ge- bruik maken van duurzaam hout geeft ‘waarde’ aan deze bossen, waarmee het vergroten van het wereldwijde are- aal duurzaam beheerde bossen wordt


bevorderd. Uiteraard wordt ook in deze sector gewerkt aan nog meer transpa- rantie in de keten van herkomst (conve- nant bevorderen duurzaam bosbeheer). Daarnaast wordt hout nog vaak ge- zien als risico¬vol materiaal, dat rot en snel brandt en meer onderhoud behoeft dan kunststof en staal. Jeroen Nagel: “In Zweden wordt heel anders tegen het product hout aangekeken. Daar is wettelijk vastgelegd ‘Wood first’. Voor- alsnog is dat in Nederland geen optie, onder andere door de lange ontwerple- vensduureisen en doordat we nog te weinig kennis hebben opgebouwd over


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 45


HOUT EN BIOBASED PRODUCTEN KUNNEN EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE DOELSTELLING OM DE CO2-UITSTOOT TE BEPERKEN.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com