search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
wij graag onze kennis en ervaringen ac- tief delen.” Hoekemeijer: “Toen wij aan dit project begonnen ben ik rond gaan vragen naar goede voorbeelden van hoe duurzaamheid is uitgevraagd voor plan- studies. Daaruit kwam eigenlijk alleen de A58 naar voren, waar duurzaamheid als parallel proces was uitgevraagd. Ik wilde duurzaamheid juist als integraal onderdeel van de reguliere aanpak uit- vragen. Voor de A6 Lelystad hebben wij de Aanpak Duurzaam GWW als te vol- gen stappenplan voor het wegontwerp- proces uitgevraagd. Dit is een breed geaccepteerde werkwijze die door op- drachtnemers en opdrachtgevers in de GWW-sector is afgesproken.”


Duurzaamheid Binnen het project A6 Almere Buiten- Oost - Lelystad werkt RWS aan het aan- pakken van de verkeersdruk. Daarnaast is duurzaamheid een projectdoelstel- ling van A6 Lelystad. Voor het ontwerp heeft RWS duurzaamheid geïntegreerd in de uitvraag. Hoekemeijer: “Het is niet alleen opgedragen door het ministerie, omdat het voortkomt uit de doelstellin- gen van het klimaatakkoord van Parijs, maar RWS is intrinsiek gemotiveerd om de CO2-uitstoot te reduceren en ener- gie te besparen. RWS wil graag bijdra- gen aan duurzaamheid. Binnen het pro- ject verkennen wij wat er aan duurzame en innovatieve oplossingen mogelijk is. Dat doen we samen met omgevingspar- tijen. In breed opgezette sessies halen wij ideeën op over deze thema’s.” Ook W+B doet onderzoek naar een zo duur- zaam mogelijk ontwerp. Hoekemeijer: “Je moet open minded blijven. Als je van tevoren al een grens vastlegt, dan beperk je jezelf teveel. Het is wel een uitdaging om open minded te blijven. Je bent met een onderzoek, verkenning en planuitwerking bezig, waarin je vooraf geen beperkingen wil opleggen. Gren- zen ga je in de planuitwerking bepalen. Pas aan het einde, als we echt een be- sluit moeten nemen, bepalen we of het nou wel of niet kan en gaan we de dis- cussie aan.”


De uitvraag Het ingenieursbureau W+B maakt het ontwerp, voert de onderzoeken uit en stelt de documenten op. Zij geven daar- mee invulling aan de projectdoelstel-


Nr.1 - 2019 OTAR O Nr.1 - 2019TAR 51


DUURZAAMHEID WORDT ALS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN DE REGULIERE AANPAK UITGEVRAAGD


lingen. Maris: “Wij hebben als W+B de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen ver- taald naar zeven duurzame ontwerp- principes. Die leidraad hanteren wij in al onze ontwerpen en opdrachten en dat werken we per project specifiek uit. Het is belangrijk dat de projectdoelstel- lingen vertaald worden naar de werk- wijze en het resultaat dat W+B levert. Met duurzaamheid in de uitvraag wordt er niet alleen rekening mee gehouden in de offerte, maar is er ook focus op het behalen van de doelstellingen. Het is een noodzakelijke eis om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstel- ling. Het zorgt er voor dat de werkwij- ze van W+B net iets anders is dan bij vorige projecten. RWS schrijft de duur- zaam GWW-methode voor en die is al- gemeen geaccepteerd en breed toe- pasbaar. Deze methode borgt dat de


juiste stappen worden gezet en de ken- nis die is ontwikkeld ook wordt toepast. Een werkwijze die door opdrachtnemers en opdrachtgevers in de GWW-sector is overeengekomen. De werkwijze ont- wikkelt zich, maar er blijft wel ruimte voor een eigen invulling.” Volgens W+B was duurzaamheid in deze uitvraag ex- tra goed vastgelegd. RWS heeft niet al- leen de projectdoelstellingen vastge- legd, maar ook de proceseisen en de producteisen. Maris: “Die dekking zit er van twee kanten in. Er was goed nage- dacht over hoe je duurzaamheid in een uitvraag zekert.”


Planning Dat het nog niet helemaal op rolletjes loopt, blijkt uit de planning. Daar loopt RWS nu tegenaan. Hoekemeijer: “Wij hebben een aantal producten uitge-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com