search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Afb. 1 Model voor gestructureerde gegevensverzameling


“Als je dit wilt bereiken, moet je dus van elkaar leren, kennis en ervaringen uit eerdere projecten meenemen en die verder ontwikkelen in een volgend pro- ject. Mijn ervaring is dat dat lastig is. Er is bij projecten onvoldoende aandacht, en daardoor tijd, voor het vastleggen, delen en vervolgens ontwikkelen van kennis. Ontwerpen worden bijvoor- beeld gekopieerd en aangepast zodat ze in een andere situatie ook voldoen. Maar informeren naar de achterliggen- de gedachten bij een ontwerp, naar de problemen waar een oplossing voor is bedacht, dat blijft vaak achterwege. Zo wordt opgebouwde impliciete ken- nis niet overgedragen. Binnen het inno- vatieprogramma MultiWaterWerk is on-


derzocht hoe die uitwisseling van kennis wél goed kan plaatsvinden.”, vervolgt Jan Dirk van Duijvenbode. “De resul- taten klinken eigenlijk allemaal heel lo- gisch. Het gaat er bijvoorbeeld om dat mensen elkaar ontmoeten, dat kennis- deling een onderdeel van het takenpak- ket wordt en dat kennis en ervaringen op een duidelijke en eenduidige ma- nier worden vastgelegd”. Veel kennis en ervaring is versnipperd aanwezig bij marktpartijen en niet algemeen toegan- kelijk. Het is belangrijk om alle gedocu- menteerde kennis en kunde beschik- baar te hebben bij de start van een ontwerpopgave.”


Ontwerpfase Van Duijvenbode begon met het gede- tailleerd in kaart brengen van de ont- werpfase van een sluis. “Daar wordt vanuit heel verschillende perspectie- ven naar gekeken. Je kunt het concep- tueel benaderen als proces vanuit het areaal, of de locatie waar de sluis moet komen. Als je alle kenmerken van het areaal in beeld hebt en weet aan wel- ke eisen de sluis moet voldoen, dan kun je een functionerende en goed te on- derhouden sluis ontwerpen, bouwen en in onderhoud nemen. Een tweede per- spectief is denken vanuit de elementen waarmee elke sluis wordt opgebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sluis- hoofd, de kolk, het schutten, de beno-


Afb. 2 Elementen van kolk 1 van de Marijke-sluis (NEN)


digde nutsvoorzieningen of de geome- trie. Deze elementen worden aangepast aan de lokale situatie.” Innovator Jan Dirk van Duijvenbode wil de twee perspectieven samenbrengen. “Het lijken twee sporen, maar eigenlijk zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbon- den”, legt hij uit. “Je moet kennis heb- ben van de omgeving waarin je bouwt en van de kenmerken van een sluis. Sa- men zorgen ze ervoor dat je een opti- male constructie neerzet.” Hij vatte zijn ideeën samen in twee modellen die op elkaar aansluiten. Zijn eerste model (zie afbeelding 1) beschrijft een gestructu- reerde methode voor gegevensverza- meling en start met de analyse van are- aal (A) waar de sluis wordt gebouwd. Hoe ziet dat eruit? Wat is het verval? Welke scheepvaartroutes lopen er? Zijn er havens, stuwen of spuicomplexen in de buurt? Wie verzorgt het onderhoud? Dit zijn allemaal omgevingsfactoren waar je rekening mee moet houden in je ontwerp. Vervolgens maak je de stap naar de probleemanalyse (P), het opzet- ten van je programma van eisen. In deze fase staan vragen centraal als: Wat zijn de functionele eisen, de gebruikerseisen en de eisen vanuit onderhoud? Wat wil de omgeving? Welke eisen stel je aan veiligheid? Op basis van de areaalgege- vens en de probleemanalyse kunnen in de volgende fase ontwerpers (D), bou- wers (C) en de onderhoudsdeskundi-


Nr.1 - 2019 OTAR OTAR Nr.1 - 2019 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com