search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
het goed construeren met hout voor onze gewenste functionele toepassin- gen. Om die reden zijn we de ‘Verken- ning hout ketensamenwerking’ gestart om alle actoren en dus kennis bij elkaar te brengen om te bekijken wat er alle- maal nodig is om het gebruik van hout in de bouwketen meer gemeengoed te maken”. Een saillant detail is dat objec- ten zelden een leeftijd van 100 jaar be- reiken, omdat de functionele eisen in de tussentijd zijn gewijzigd en het object óf wordt aangepast óf wordt geamoveerd.


Kennis


Uit de verkenning is gebleken dat hout goed scoort als het gaat om duurzaam- heid en daarmee een positieve bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellin- gen. Voor de herintroductie van hout is het opbouwen van kennis nu een eer- ste vereiste. Jeroen Nagel: “Om te be- ginnen gaan we bestaande houtproduc- ten, zoals de wegportalen op de A9 bij Alkmaar analyseren. De Stichting Hout Research heeft al een kwalitatieve toet- sing gedaan en geconstateerd dat de twintig jaar oude portalen, zonder dat ze tussentijds zijn geconserveerd, rustig nog twintig jaar mee kunnen. Daarnaast willen we nieuwe kennis gaan opbou-


46 Nr.1 - 2019 OTAR


wen. Zo hebben we met een houtcon- structeur een ontwerp gemaakt voor een verkeersklasse 60 brug met meer dan 50 meter overspanning zodat ook hout weer wordt meegenomen in de materialisatie van de variantenstudie en zo weer ontwerpkennis op te bou- wen binnen RWS”. De Houtdatabase. nl heeft al veel informatie over con- structieve eigenschappen en toepas- singsmogelijkheden. Er wordt gewerkt aan een productencatalogus, een ma- terialenpaspoort en er gaat onderzoek komen naar de eigenschappen van de verschillende houtsoorten voor een be- tere levensduurvoorspelling van hout (en damwanden). In de maanden juni en september worden er twee leernetwer- ken over circulair inkopen specifi ek in- gericht voor hout. Antoine Giezen: “het delen van kennis en ervaringen met el- kaar is de sleutel tot succes”.


Hout en gras ‘verwaarden’ RWS is één van de grootste grondbe- heerders van Nederland en heeft veel groenafval. Zoals het woord al aangeeft wordt van oudsher gesproken over af- val. Dat afval werd overgelaten aan de opdrachtnemer, die het bij een groen composteerbedrijf bracht. RWS heeft


zich nu de vraag gesteld ‘hoe kan met deze stromen meerwaarde worden ge- creëerd?’ Antoine Giezen: “Momenteel wordt er gewerkt aan een business case met bermgras. Gras wordt nu nog niet gezien als een meerwaarde genereren- de grondstof. Maar bermgras kan bij- voorbeeld omgezet worden in kwalita- tief hoogwaardige vezels voor karton of isolatiematten. Daardoor kan gras meer- waarde krijgen voor RWS. Zo kijken we ook naar bomen en hout waar we nieu- we bio-based (natuurlijke) producten van kunnen (laten) maken. Waar moge- lijk voegen we verschillende van deze soorten toe aan ons areaal zodat we ze uiteindelijk weer kunnen hergebruiken.” Een ander voorbeeld van hergebruik is de recent in het nieuws gekomen kap van populieren langs de A6 en de A2. Deze bomen hebben het einde van de levensduur bereikt en leveren bij storm veiligheidsproblemen op voor het ver- keer. Door de bomen niet over te dragen aan de opdrachtnemer, maar zelf te ver- kopen via de kanalen van Staatsbos- beheer, heeft RWS een aantal duurzame bestemmingen voor het hout gevonden. Zo gaan een klompenfabriek, een pa- pierfabriek en nog een andere produ- cent van houtproducten het hout op-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com