This page contains a Flash digital edition of a book.
Diplomatieke missie


G


Dubbel Check Door: Linde van Deth


George van Hoogeveen was in 1991 drie maanden lang chef staf op het hoofdkwartier van de ECMM in Zagreb. Het was een diplomatieke missie vanuit de Europese Gemeenschap waarbij militairen samenwerk- ten met diplomaten (zonder militaire achtergrond) van alle deelne- mende landen. Dit was een grote uitdaging.


eorge van Hoogeveen was geplaatst bij de staf van het Eerste Leger- korps in Apeldoorn toen hij hoorde dat er militairen gezocht werden voor de monitormissie in Joegoslavië. “Ik heb me aangemeld; mijn vrouw wist nog van niets. Die schrok zich wild. Helemaal toen ik er


later mede voor gezorgd heb dat onze dochter naar Zagreb kwam.” Het vertrek was binnen een week en in die week moest onder meer kleding geregeld worden. “Het was een politieke missie. Militairen mochten niet als zodanig herkenbaar zijn, we kregen dus witte pakken, in ons geval de tropenkleding van de marine. We wer- den ijscomannen genoemd.” De waarnemers van de European Community Moni- toring Mission (ECMM) werden ingezet in Slovenië en later ook in Kroatië. Het was een diplomatieke missie, die vanwege het Nederlandse EG-voorzitterschap bij de start werd geleid door een Nederlandse diplomaat met een Nederlandse staf.


Delegaties Begin september 1991 arriveerde George in Zagreb. “Toen ik aankwam, werd ik gelijk gebombardeerd tot chef staf.” Iedereen verbleef in Hotel I, gelegen aan de rand van de stad. George moest er mede voor zorgen dat alles daar draaide. “De waarnemers van de ECMM waren de oren en ogen van de Europese Gemeen- schap. Alle deelnemende landen bespraken de monitorverslagen ook nationaal, binnen hun eigen delegatie. Het was daardoor moeilijk iedereen op één lijn te krijgen. Ook nationale belangen speelden mee.” De staf moest samenwerken met de delegaties van alle twaalf deelnemende lan- den en dat was een uitdaging. “Onze internationale collega’s vielen onder het gezag van hun eigen delegatiehoofden, dus die kon je moeilijk ergens op aanspre- ken. Maar door met iedereen goede contacten te onderhouden, kon je veel berei- ken. Die samenwerking was ontzettend belangrijk.” Hij merkte ook een duidelijk verschil in aanpak en mentaliteit tussen de Noord- en Zuid-Europese landen. “Een voorbeeld: onder Nederlandse leiding was damesbezoek in het hotel verbo- den. Toen de Grieken het voor het zeggen hadden, was dit heel anders geregeld.” Soms konden ze weken het hoofdkwartier niet uit omdat het te gevaarlijk was. Sporten kon alleen in rondjes om het hotel. George regelde toen busjes zodat er gezwommen kon worden in het Olympische zwembad. “Door de omstandighe- den was het lastig om de mensen bij elkaar te houden. Ik was mede verantwoor- delijk voor hun welzijn. We waren dag en nacht oproepbaar, dat was zwaar en zorgde bij mensen voor problemen. Daarbij kwam dat de monitors soms trauma- tische dingen zagen tijdens hun werk. Er was geen psychologische begeleiding in die tijd. Je kon het alleen met je collega’s bespreken. Daarom vond ik het zo belangrijk dat iedereen ’s avonds bij elkaar zat om te praten.”


Dochter Bij de staf raakte iemand met een sleutelfunctie overspannen. Van Hoogeveen dacht ter vervanging aan zijn dochter Mirjam en stelde dit aan de leiding voor. Haar chef in Apeldoorn ging hiermee akkoord. Als vader vond hij de samenwer- king met Mirjam fantastisch. “We hebben een goede verhouding met elkaar. Ik kon op haar onvoorwaardelijke steun rekenen, dag en nacht, en zonder morren. Soms kwam ze ’s avonds naar mijn kamer, dat mocht niemand weten, en dan konden we samen praten. We waren een klankbord voor elkaar.” Na zijn eerste uitzending werd George in januari 1993 nog een keer uitgezonden in het kader van ECMM, als hoofd van het Regionaal Centrum in Knin.


32 maart 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65