This page contains a Flash digital edition of a book.
Waardering van het publiek tijdens de Nederlandse Veteranendag 2015.


De voorsprong in kennis bij de Nederlanders die een veteraan per- soonlijk kennen, wordt duidelijk als we inzoomen op de Nederlandse Veteranendag. Mensen met een vete- raan in hun omgeving zijn hiermee meer bekend (grafiek 2) en weten vaker dat deze dag eind juni in Den Haag wordt gehouden. Zij hech- ten meer belang aan het jaarlijks organiseren van de Nederlandse Veteranendag en zijn eerder geneigd om een witte anjer te dragen als eerbetoon aan veteranen. Ook zijn zij vaker van mening dat Nederland zijn veteranen nog meer kan waar- deren en vinden zij dat nazorg voor veteranen erg belangrijk is.


Veteranenloket In juni 2014 is het Veteranenloket geopend. Dit loket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Vete- ranen (LZV), het Algemeen Bur- gerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer. In het onderzoek is getoetst in hoeverre dit Veteranenloket bekend is bij het Nederlandse publiek. De bekend- heid blijkt zeer beperkt, ook bij de mensen met een veteraan in hun omgeving. Nederlanders die den- ken te weten waar veteranen voor


dienstverlening en nazorg terecht- kunnen, noemen vaak Defensie en niet het Veteranenloket. De vraag is of deze beperkte bekend- heid van het Veteranenloket bij het Nederlandse publiek erg is. Niet heel Nederland hoeft natuurlijk te weten dat het loket bestaat. In eer- ste instantie is het van belang dat veteranen en hun thuisfront de weg naar het loket weten te vinden. Maar het zou goed zijn als mensen in de (directe) omgeving van een veteraan ook de weg kennen naar het loket om een veteraan of het thuisfront op weg te helpen. Denk bijvoorbeeld aan broers, zussen, vrienden, werk- gevers, maar ook hulpverlenings- instanties.


Vervolg Uit het publieke opinieonderzoek blijkt dat Nederlanders met een veteraan in hun omgeving nog meer belangstelling en waardering heb- ben voor veteranen dan Nederlan- ders die geen veteraan kennen. Bekend maakt dus nóg meer bemind. Een andere conclusie is dat het Veteranenloket nog flink aan bekendheid kan winnen onder het Nederlandse publiek en dan gaat het met name om de mensen in de (directe) omgeving van een vete- raan. Hoe? Dat is nog iets waarover we moeten nadenken. Misschien heeft u een suggestie?


Grafiek 1. Belangstelling voor ervaringen


Grafiek 2. Bekend met jaarlijkse Neder- landse Veteranendag


Het rapport is te vinden op www.veteraneninstituut.nl. Heeft u suggesties om de bekendheid van het Veteranenloket te vergroten, stuur dan uw reactie naar KOC@veteraneninstituut.nl.


maart 2016 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65