This page contains a Flash digital edition of a book.
DRUKBEZOCHTE KICK-OFF VAN EVALUATIE VETERANENBELEID 2011-2015


‘Het huis staat, de inrichting kan beter’


Zorgbehoevende veteranen mogen niet tussen wal en schip vallen, de beeldvorming van vetera- nen moet worden bijgesteld en er moet meer aandacht zijn voor het thuisfront. Dat zijn enkele uitkomsten van de eerste bijeenkomst in het kader van de evaluatie van het veteranenbeleid die het ministerie van Defensie dit jaar organiseerde. Bij de aftrap waren ruim 150 beleidsuitvoerders, Kamerleden en vertegenwoordigers van veteranen- en thuisfrontorganisaties aanwezig.


Door: Fred Lardenoye Foto’s: Erik Kottier


D


e kick-off van de door het ministerie van Defensie georganiseerde evaluatie van het Veteranenbe-


leid 2011-2015 vond op 22 januari plaats op het Veteraneninstituut in Doorn onder leiding van tv- presentator Cees Grimbergen. De dag werd geopend door Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen, generaal Bart Hoitink. Hij sprak van een ‘superveteranenbeleid’, wees enerzijds op veteranen die nog tus- sen wal en schip vallen en stelde anderzijds een prikkelende vraag: “Misschien zijn onze regelingen wel te goed en belonen we verkeerd gedrag?” Hoitink vroeg zich ook af of de diagnose PTSS in sommige gevallen te makkelijk aan militaire inzet wordt gekoppeld. Grimbergen legde de vraag even later voor aan Tweede Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA), die het initiatief voor de evaluatie van het veteranenbeleid heeft genomen. “We hebben gekozen voor een bijzondere positie van de militair. Dan vind ik die redenering niet gewenst, want je weet niet wat precies de oorzaak is. Wij als parlement zenden deze mensen uit voor missies onder zeer zware omstandigheden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Dat is dus niet alleen een verantwoording


26 maart 2016


van het ministerie van Defensie, maar van de hele regering en de Tweede Kamer”, aldus Eijsink.


Individuele uitzendingen Ruim 150 genodigden, onder wie niet alleen bestuurders en beleids- makers, maar ook veteranen en hun thuisfront, bogen zich vervolgens in brainstormsessies over de vragen die door Defensiemedewerkers voor de evaluatie waren opgesteld. Grof- weg hadden deze betrekking op de erkenning, de waardering en de zorg van en voor veteranen. Aan de hand van plus- en minpunten (‘top’ en ‘tip’) werden de ontwikkelingen in het veteranenbeleid in de werkgroe- pen onder de loep genomen. Op het gebied van de ‘tops’ scoorden vooral de Veteranendag, de vetera- nenpas, het Veteranenloket en het hoge niveau van de veteranenzorg. De ‘tips’ hadden vaker betrekking op een stereotype beeldvorming, het verhogen van de employability van veteranen en het gebrek aan aan- dacht voor het thuisfront. Wat dat laatste betreft, was opval- lend nieuws dat er een pilot is bij het Dienstencentrum Bedrijfsmaat- schappelijk Werk van Defensie in het debriefen van individueel uit- gezonden militairen. In deze pilot krijgen niet alleen de militairen zelf, maar ook de partners een apart


gesprek over hun ervaringen gedu- rende de uitzending. Volgens een medewerkster van de maatschap- pelijke dienst leidt dat er regelmatig toe dat beide partners geadviseerd wordt om over bepaalde zaken nog eens samen verder te praten. Zij liet weten dat deze kleinschalige proef tot nu toe positief verloopt.


Juridisering De IGK had al opgemerkt dat er inmiddels grote belangstelling uit het buitenland is voor het vetera- nenbeleid in Nederland, met name op het gebied van de zorg. Ook de aanwezige veteranen bevestigden het beeld dat Nederland op dat gebied een grote inhaalslag heeft gemaakt. Oud-Dutchbatter Boude- wijn Kok: “Wat er met ons gebeurde na terugkeer uit Bosnië, dat is echt een heel groot verschil vergeleken met wat er nu aan nazorg is.” Door verschillende betrokkenen werd gewaarschuwd voor ‘juridise- ring’, waarbij gewezen werd op zo’n vijfhonderd dossiers van met name getraumatiseerde Libanon- en Bos- niëveteranen die procederen tegen Defensie omdat zij niet tevreden zijn over de zorg die hen geboden is. Grimbergen vroeg aan Hoofddirec- teur Personeel (HDP) schout-bij-nacht Henk Itzig Heine wat het ministerie gaat doen na de recente uitspraak


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65