This page contains a Flash digital edition of a book.
ONDERZOEK NAAR OPINIE OVER VETERANEN EN DE NEDERLANDSE VETERANENDAG


Bekend maakt extra bemind


Nederlanders met een veteraan in hun directe omgeving hebben meer waar- dering en belangstelling voor Nederlandse veteranen dan Nederlanders die dat niet hebben. Dat is een van de resultaten van het eind vorig jaar afgeronde publieke opinieonderzoek over veteranen en de Nederlandse Veteranendag.


Door: Melanie Dirksen Foto: William Moore


I


n juli, augustus en septem- ber van 2015 namen meer dan 1000 Nederlanders deel aan het opinieonderzoek. In


vergelijking met vorig jaar zijn de uitkomsten vergelijkbaar en op som- mige onderdelen iets positiever. De belangrijkste resultaten zijn hieron- der kort weergegeven.


• Ruim driekwart van de Nederlan- ders vindt de Nederlandse deel- name aan vredesoperaties (heel) belangrijk.


• Meer Nederlanders beoordelen deelname aan de verschillende missies in heden en verleden als terecht.


• De overgrote meerderheid van de Nederlanders (78 procent) staat positief tegenover veteranen. De Nederlander ziet de Nederlandse veteraan, net als in 2014, vooral als iemand die plichtsgetrouw, behulpzaam, moedig, dapper en trots is.


• De waardering voor veteranen is toegenomen.


• Driekwart van de Nederlanders geeft aan dat veteranen openlijke waardering verdienen voor hun inzet en zijn voorstander van de Nederlandse Veteranendag en het vastleggen van verhalen van vete- ranen.


• Een op de drie Nederlanders geeft aan op de Nederlandse Vetera- nendag een witte anjer te willen dragen om waardering voor vete- ranen te uiten. Vorig jaar was dat een kwart.


• Het Veteranenloket is bij de meeste Nederlanders niet bekend.


Al met al kan geconcludeerd wor- den dat verreweg de meeste Neder- landers positief denken en oordelen over veteranen en dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor het veteranenbeleid waarvan het bieden van optimale zorg, het sti- muleren en uiten van publieke waardering en het vergroten van bekendheid met uitzendervaringen de belangrijkste pilaren zijn.


Publieke opinieonderzoek Het publieke opinieonderzoek wordt al sinds 2000 jaarlijks uitgevoerd door het Veteraneninstituut (Vi). Vanaf 2014 heeft het Vi hierin de samenwerking gevonden met Defensie en het Nationaal Comité Veteranendag. Een van de speerpunten van de drie partijen is het vergroten van de publieke waar- dering en belangstelling voor veteranen. Met het opinieonderzoek wordt gemeten hoe het hiermee staat en hoe het Nederlandse publiek denkt en oordeelt over thema’s en activiteiten die voor veteranen van bijzonder belang zijn.


24 maart 2016


Veteraan in de omgeving Tot nu toe is in het onderzoek naar de publieke opinie nooit onderscheid gemaakt tussen Nederlanders die een veteraan in hun omgeving heb- ben en zij die dat niet hebben. Vorig jaar hebben we besloten om daar toch eens naar te kijken. Maakt het bijvoorbeeld uit voor de mate van waardering en belangstelling als je een veteraan persoonlijk kent? Van de 1.000 Nederlanders hebben 257 respondenten aangegeven een veteraan in hun directe omgeving te hebben. Voor de meesten van hen geldt dat zij een goede vriend(in) in hun omgeving hebben die veteraan is of een familielid buiten het gezin, zoals een oom of tante. Nederlanders met een veteraan in hun omgeving verschillen qua achtergrondkenmer- ken niet van andere Nederlanders. Als er dus verschillen tussen de twee groepen worden gevonden, hebben deze hoogstwaarschijnlijk vooral te maken met het wel of niet persoon- lijk kennen van een veteraan. Het meest opvallende verschil is dat Nederlanders met een veteraan in hun directe omgeving meer belang- stelling hebben voor ervaringen van veteranen dan andere Nederlanders, respectievelijk 72 procent en 48 procent (grafiek 1). Zij hebben in het algemeen meer waardering voor de inzet van veteranen bij verschil- lende missies en ook ervaren zij de inzet van militairen bij verschil- lende missies vaker als terecht.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65