This page contains a Flash digital edition of a book.
BESTE AANBOD DAT VOLDOET AAN DE EISEN VOOR NATUURBEHEER


van het Gooimeer en IJmeer ten noor- den van de A1. Hier leven dieren die ge- baat zijn met natte omgevingen zoals bevers, otters, ringslangen, kikkers, sa- lamanders, rugstreeppadden en zeldza- me waterspitsmuizen, maar ook reeën, vossen en noordse woelmuizen. Wij wil- len dan ook deze gebieden, aan beide zijden van de A1, met elkaar in verbin- ding brengen.”


animatie aquaduct


ingericht als natuurgebied, onderdeel van het totaalplan. Het uitgangspunt is daarbij dat natuurcompensatie de na- tuuraantasting door het verleggen van de A1 herstelt, vertelt Van Langen. “De A1 brengt een aantal negatieve gevol- gen met zich mee, zoals geluidsoverlast en verdroging. Van oorsprong is dit een vochtig, moerassig gebied dat aansluit op het Naardermeer en de Vechtplassen in het zuiden van de A1 en de oevers


Inrichten natuurgebieden Door het creëren van één aangeslo- ten natuurgebied, worden de leefge- bieden van deze dieren groter en wordt het natuurlijk evenwicht bewaard. In- teelt en lokaal uitsterven van bepaalde diersoorten wil men hiermee voorko- men. Om deze gebieden te verbinden zijn twee interventies nodig. De eerste is het gebied rond de A1 in te richten als natuurgebied. De tweede is het aan- leggen van ecopassages zodat de die- ren van het ene gebied naar het ande- re gebied kunnen oversteken. Laten we eerst onze blik richten op de inrichting van een natuurgebied. Want hoe werkt dat? Van Langen: “Stap één is het aan- kopen van grond. We hebben aan het begin van het project, in 2009 tijdens de planvoorbereiding, 100 hectare grond aangekocht voor zowel de aanleg van de nieuwe A1 als voor de inrichting van het natuurgebied. Stap twee is de in-


richting van het natuurgebied: met plas- sen, bos, rietlanden et cetera. Het aan- gekochte land bestaat voornamelijk uit weilanden, dus het werk bestaat voor- namelijk uit graafwerkzaamheden. In dit proces zitten we nu. Daarna heeft de natuur zelf natuurlijk wat tijd nodig om tot wasdom te komen. Stap 3 is dat we de grond aan een beheerder willen ver- kopen nadat alles klaar is.”


Openbaar proces Het overdragen van tot natuur getrans- formeerde gebieden deed Rijkswater- staat voorheen door het beheer voor een symbolisch bedrag ter beschikking te stellen aan een natuurorganisatie zo- als Natuurmonumenten. Tegenwoordig gebeurt dit via een openbaar proces en mag iedereen die een goed plan heeft voor het beheer daarop intekenen. Dit kunnen natuurorganisaties zijn, maar ook bijvoorbeeld een projectontwikke- laar. De toekenning komt toe aan het beste aanbod dat voldoet aan de eisen voor natuurbeheer die Rijkswaterstaat opstelt. Een belangrijk onderdeel van dit eisenpakket is dat het gebied blijvend aan het Nationaal Natuurwerk kan wor- den toegevoegd. “Onze verwachting is dat we het gebied rond 2019 overdra- gen aan een beheerder”, zegt Van Lan- gen. “Het hele proces van ontwikkeling van de A1 en de daaromheen liggende natuurgebieden heeft dan tien jaar ge- duurd.”


Ecopassages


De tweede interventie om te komen tot één natuurgebied rondom de nieu- we A1 is het aanleggen ecopassages; op strategische plekken aangebrach- te oversteekplaatsen voor de dieren in het gebied. De twee belangrijkste eco- passages zijn gesitueerd bij Muiderberg en Muiden. Bij Muiderberg is een soort laag viaduct gebouwd, dat onder de A1 doorgaat, van tweeëneenhalve meter hoog en vijftig meter breed. “Wij heb- ben dit viaduct ingericht met beplan- ting, waterpartijen, begroeide oevers en zogeheten keienwallen”, zo licht Van Langen toe. “De bedoeling is om die-


Nr.8 - 2016 OTAR O Nr.8 - 2016TAR 59


DE TOEKENNING KOMT TOE AAN HET


Foto’s: RWS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64