This page contains a Flash digital edition of a book.
Jochem Seghers en Bram Scholma


kers in het dijklichaam), een groot gemaal (Gemaal Doornbos) waarmee het achtergebleven water na gebruik van de geul kan worden weggepompt, twee kleinere gemalen en een uit- wateringssluis om de waterhuishouding in het gebied te kun- nen regelen. Tijdens de werkzaamheden was de combinatie verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het projectge- bied, daarbij geassisteerd door het waterschap Vallei & Velu- we. Met een groot aantal peilbuizen kon het grond- en opper- vlaktewater voortdurend worden gemonitoord.


800 meter lange inlaat Het meest tot de verbeelding sprekend onderdeel van de werkzaamheden, vormde de bouw van de inlaat bij Veessen. Een ruim 800 meter lang bouwwerk (De Tolbrug) waarin 60 stalen vizierkleppen tussen betonnen pijlers zijn aangebracht. Op het moment dat de hoogwatergeul in gebruik moet wor- den gesteld, worden deze hydraulisch omhoog getrokken. De inlaat is tevens de hoogwatervrije verbinding tussen de dorps- kernen Heerde en Veessen/Vorchten.


Herdefinitie van het ontwerp “In het aanbiedingsontwerp werd aanvankelijk uitgegaan van be- tonnen kleppen die met staalkabels opgetrokken zouden moeten worden. Maar de technici van Van Hattum en Blankevoort heb- ben tijdens het ontwerpproces geconstateerd dat deze oplossing technisch te complex zou worden. Bovendien zou het ontwerp gevoelig kunnen zijn voor storingen. Iets wat je op het moment van extreem hoogwater natuurlijk niet kunt hebben”, vertellen pro- jectcoördinator Jochem Seghers en uitvoerder Bram Scholma van Van Hattum en Blankevoort. “Daarom zijn we met de opdracht- gever in overleg gegaan om tot een herdefinitie van het ontwerp te komen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een ontwerp met stalen vizierkleppen die op een innovatieve wijze worden opgetrokken; een veel robuuster en betrouwbaarder systeem. Om zeker te zijn dat deze constructie werkt en voldoet aan de doorstromingseisen en krachtberekeningen van het ontwerp, hebben wij vooraf in sa- menwerking met Deltares een model op ware grootte beproefd.”


46 Nr.8 - 2016 OTAR


Cilinders en ‘Melkmeisjes’ De stalen vizierkleppen rusten onder normale omstandighe- den op een betonnen drempel die tussen de pijlers zijn aan- gebracht. “Zodra het kritieke waterpeil is bereikt, worden deze kleppen met cilinders omhooggetrokken om het water door te laten”, legt Seghers uit. “Deze cilinders zijn aan weerszijde van een vizierschuif bevestigd en hangen aan een juk - in de volksmond ‘Het Melkmeisje’- die boven op elke pijler is aan- gebracht. Zowel de ophang jukken als de cilinders zijn de- montabel en worden in speciale kratten in een depot opgesla- gen. Zodra zich het kritische hoogwaterpeil aandient, worden zij naar de inlaat getransporteerd en kan het opbouwen be- ginnen. De cilinders worden vervolgens met slangen aan een mobiele powerpack gekoppeld en hydraulisch in werking ge- steld. Overeenkomstig het protocol worden eerst de 13 vizier- kleppen in het midden van de inlaat geopend. Om uitspoeling van de inlaat te voorkomen is er een watervernietigingscon- structie door Boskalis aangelegd (de Woelbak). Deze bestaat uit circa 20.000 ton waterbouwasfalt. Na ongeveer twee uur is de hoogwatergeul gevuld en kunnen de overige 47 kleppen worden geopend. Een werkploeg van vier personen kan de inlaat in maximaal 18 uur opbouwen. Binnen 12 uur moet de totale inlaat geopend zijn na het openen van de eerste stalen vizierklep. Bij gebruik van een tweede powerpack kan dat nog sneller.” Op dit moment vindt een volledige praktijktest plaats, waarbij ook medewerkers van het waterschap betrokken zijn die de inlaat in de toekomst moeten bedienen. Zij worden daarvoor ook getraind door de aannemerscombinatie.


Speciale rubber seal


Bij de constructie van de inlaat was speciale aandacht vereist voor de afdichtingrubbers tussen de vizierkleppen en de pij- lers, vertelt Scholma: “De architect had nadrukkelijk gezegd dat de rubbers niet op de pijlers mochten worden geboord uit esthetisch oogpunt. Daarnaast was de doorstroomope- ning gelimiteerd. Bij sluisdeuren heb je normaal gesproken een aanslag waar vaak al rubber op zit. Deze stalen vizierklep-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64