This page contains a Flash digital edition of a book.
Een van de laatste Ruimte voor de Rivier-projecten


Hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld bijna klaar


Delegaties uit onder meer China en Afrika zijn al komen kijken naar de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, waarvoor deze winter het sig- naal ‘hoogwaterveilig’ wordt gegeven. Bij extreem hoog water krijgt de IJssel voortaan meer ruimte door deze geul. Een zeer effectieve maatregel om de waterstand bij hoogwater te verlagen. Het is een van


de laatste projecten binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Tekst: Olav Lammers


H


et IJssellandschap aan de oostrand van de Veluwe, tussen Veessen en Wapenveld, toont een heel ander beeld dan zo’n vijf jaar geleden. Daar waar de rivier


de IJssel ter hoogte van Veessen een scherpe bocht naar het oosten maakt, rijzen aan de westkant nu twee nieuwe dijk- lichamen op die zich over land ruim 8 km naar het noorden voortzetten en uitkomen op de plek waar de IJssel weer een bocht in westelijke richting maakt. Tussen de nieuwe dijken in liggen graslanden voor agrarisch gebruik en recreatie. Maar eens in de honderd jaar zal deze strook, in breedte variërend van 550 tot 1500 meter, volgens de berekeningen als hoog- watergeul dienen om bij extreem hoogwater de IJssel te ont- lasten en daarmee de veiligheid voor de omwonenden ga- randeren. Dat gebeurt bij een waterstand van 5,65 NAP+. De hoogwatergeul moet dan een waterstanddaling genereren van maximaal 71 cm in de directe omgeving, stroomopwaarts af- lopend tot 20 cm bij Deventer en 5 cm nabij Zutphen.


44 Nr.8 - 2016 OTAR


Internationale belangstelling Het rivierproject wordt inmiddels – aan de vooravond van de oplevering – geroemd vanwege de fraaie vormgeving van de dijken, geul en kunstwerken bij de inlaat en uitlaat. Ook inter- nationaal is er belangstelling voor het project. Zo bezocht een delegatie ambtenaren uit Mozambique eind oktober nog het informatiecentrum van de hoogwatergeul in gemaal Veluwe. De bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de methodiek van dijkopbouw en de aanleg daarvan.


Alle aanvoer via water Het project is in juli 2013 door Waterschap Vallei en Veluwe gegund aan de aannemerscombinatie IJsselweide waarin Boskalis en Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels) sa- menwerken en waarbij ingenieursbureau Volker InfraDesign (VolkerWessels) een ondersteunende rol speelt. De opdracht is op basis van Design & Construct aangenomen. Als EMVI-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64